Page 1103 - Biblia Català TBS
P. 1103

17 I tots menjaren i restaren satis- fets. I en recolliren, del que els va sobrar, dotze coves de bocins.
18 I succeí quan ell era tot sol pre- gant, que els deixebles eren amb ell. I els preguntà, dient: Qui diuen les multituds que sóc?
19 I van respondre i digueren: Joan el baptista, i altres, Elies, i d’altres, un profeta dels antics ha ressuscitat. 20 I els digué: I vosaltres, qui dieu que sóc? Pere respongué i digué: El Crist de Déu.
21 I els manà estrictament que no ho fessin saber a ningú,
22 dient: Cal que el Fill de l’home pateixi moltes coses i que sigui re- butjat pels ancians, pels principals sacerdots i pels escribes i que sigui mort i al tercer dia ressusciti.
23 I deia a tots: Si algú vol venir dar- rere meu, que es negui a si mateix i prengui la seva creu cada dia, i em segueixi.
24 Perquè el qui vulgui salvar la seva vida, la perdrà: i el qui perdi la seva vida per causa de mi, aquest la salvarà.
25 Perquè, ¿què apro ta a un home de guanyar el món sencer, si ell ma- teix es destrueix o pateix pèrdua?
26 Perquè qui s’avergonyeixi de mi i de les meves paraules, el Fill de l’home s’avergonyirà d’ell quan vin- gui en la seva glòria i del Pare i dels sants àngels.
27 I us dic de veritat: N’hi ha alguns dels qui són aquí que no tastaran la mort  ns que hauran vist el regne de Déu.
28 I succeí que, uns vuit dies després d’aquestes paraules, prengué Pere, i Joan i Jaume, i pujà a la muntanya a pregar.
29 I s’esdevingué que mentre ell estava pregant, el semblant del seu
Lluc 9
rostre canvià, i la seva roba es tornà d’un blanc resplendent.
30 I heus aquí, dos homes conversa- ven amb ell: els quals eren Moisès i Elies,
31 que van aparèixer en glòria i parlaven de la sortida d’ell que havia d’acomplir a Jerusalem.
32 I Pere i els qui eren amb ell esta- ven carregats de son, i quan es van desvetllar van veure la seva glòria, i els dos homes que eren amb ell.
33 I succeí que mentre ells se separa- ven d’ell, Pere digué a Jesús: Mestre, és bo per a nosaltres de ser aquí. Fem tres tendes: una per a tu, i una per a Moisès i una per a Elies. No sabia el que deia.
34 I mentre estava dient això, apare- gué un núvol que els va cobrir amb la seva ombra, i es van espantar quan aquells van entrar dins del núvol.
35 I vingué una veu des del núvol que deia: Aquest és el meu Fill, l’Estimat: escolteu-lo.
36 I després d’haver-se sentit la veu, trobaren Jesús sol, i restaren callats; i durant aquells dies no explicaren a ningú res del que havien vist.
37 I l’endemà, després de baixar ells de la muntanya, succeí que el va venir a trobar una gran multitud.
38 I heus aquí, un home d’entre la multitud cridà, dient: Mestre, et su- plico que et  xis en el meu  ll, que és l’únic que tinc.
39 I mira, un esperit l’agafa i de sobte crida, i el convulsa  ns que treu bromera, i quasi mai no se n’aparta i l’està destrossant.
40 I he suplicat als teus deixebles que l’expulsessin, i no han pogut.
41 I Jesús respongué i digué: Oh generació incrèdula i perversa! Fins quan hauré de ser entre vosaltres i us hauré de suportar? Porta’m aquí el teu  ll.
9:18-27 Mt 16:13-28 9:20 Jn 6:69 9:28-36 Mt 17:1-8 9:35 Mt 3:17; 2Pe 1:17-18 9:37-45 Mt 17:14-23
1095


   1101   1102   1103   1104   1105