Page 1105 - Biblia Català TBS
P. 1105

7 I romaneu en la mateixa casa, mengeu i beveu del que tinguin, perquè el treballador es mereix el seu jornal. No canvieu de casa en casa.
8 I en qualsevol ciutat que entreu i us rebin, mengeu del que us presen- tin.
9 I guariu els malalts que hi hagi, i digueu-los: El regne de Déu s’ha apropat a vosaltres.
10 Però en qualsevol ciutat on en- treu i no us rebin, sortiu als carrers d’aquesta ciutat, i digueu:
11 Fins la pols que se’ns ha engan- xat de la vostra ciutat, us l’espolsem; tanmateix sapigueu que el regne de Déu s’ha apropat a vosaltres.
12 I us dic que en aquell dia, els serà més suportable per als de Sodoma que per a aquella ciutat.
13 Ai de tu, Corazín! Ai de tu, Betsaida! Perquè si a Tir i a Sidó s’ha- guessin fet les obres poderoses que s’han fet en vosaltres, faria temps que s’haurien penedit assegudes en sac i cendra.
14 PeròaTiriaSidóelsseràmés suportable en el judici que no pas a vosaltres.
15 I tu, Cafarnaüm, que has estat elevada  ns al cel, seràs abaixada  ns a l’infern.
16 El qui us escolti a vosaltres, a mi m’escolta; i el qui us rebutja a vos- altres, a mi em rebutja; i el qui em rebutja a mi, rebutja aquell qui m’ha enviat.
17 I els setanta tornaren amb ale- gria, i deien: Senyor,  ns els dimonis se’ns sotmeten en el teu Nom.
18 Ell els digué: Jo veia Satanàs caient del cel com un llamp.
19 Heus aquí, us dono potestat per trepitjar damunt de serps, i escor- pins i per sobre de tot el poder de l’enemic, i res no us farà mal.
Lluc 10
20 Tanmateix, no us alegreu d’això, que els esperits se us sotmetin, sinó alegreu-vos més aviat perquè els vos- tres noms estan escrits en els cels.
21 I en aquell mateix moment Jesús s’alegrà en l’Esperit, i digué: Et dono lloança, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has amagat aquestes coses als savis i als entesos, i les has revelades als infants. Sí, Pare, perquè així t’ha agradat.
22 Totes les coses m’han estat do- nades pel meu Pare; i ningú no sap qui és el Fill sinó el Pare, ni qui és el Pare sinó el Fill i aquell a qui el Fill el vulgui revelar.
23 I es girà vers els deixebles i els digué en privat: Feliços els ulls que veuen les coses que vosaltres veieu. 24 Perquè us dic que molts profetes i reis van desitjar de veure les coses que vosaltres veieu, i no les van veure, i d’escoltar les coses que escol- teu, i no les van escoltar.
25 Iheusaquí,undoctordelallei s’aixecà per provar-lo, dient: Mestre, què he de fer per heretar la vida eterna?
26 Ell li digué: Què hi ha escrit en la llei? Què hi llegeixes?
27 I va respondre i digué: Estimaràs el Senyor el teu Déu amb tot el teu cor i amb tota la teva ànima i amb tota la teva força i amb tota la teva ment; i al teu proïsme com a tu ma- teix.
28 Ell li digué: Has contestat correc- tament. Fes això, i viuràs.
29 Però ell, volent justi car-se a si mateix, digué a Jesús: I qui és el meu proïsme?
30 I Jesús respongué i digué: Un home baixava de Jerusalem a Jericó, i va caure entre uns lladres que el van despullar, el van ferir i se’n van anar deixant-lo mig mort.
10:7 1Co 9:4-14 10:13-16 Mt 11:20-24 10:15 infern: en grec “hades” 10:18 Ap 12:7-9
10:20 Dn 12:1; Fl 4:3; Ap 13:8 10:21-24 Mt 11:25-27; 13:16, 17 10:27, 28 Dt 6:5; Lv 19:18; 18:5
1097


   1103   1104   1105   1106   1107