Page 1106 - Biblia Català TBS
P. 1106

Lluc 10, 11
31 I per coincidència baixava un sa- cerdot per aquell camí i, en veure’l, va passar de llarg per l’altre cantó. 32 I també un levita, igualment, en arribar prop d’aquell lloc, el va veure i va passar de llarg per l’altre cantó.
33 Però un samarità que viatjava pel camí, arribà prop seu i, en veure’l, en va tenir compassió.
34 I s’hi atansà, li va embenar les ferides i hi va vessar oli i vi; després el muntà damunt de la seva cavalcadura, el dugué a l’hostal i en va tenir cura. 35 I l’endemà quan marxava, tragué dos denaris, els donà a l’hostaler i li va dir: Tingues cura d’ell, i tot el que gastis de més, jo t’ho pagaré a la meva tornada.
36 Quin d’aquests tres et sembla que va ser el proïsme d’aquell que havia caigut entre els lladres?
37 I digué: El qui va fer misericòrdia envers ell. Llavors Jesús li digué: Vés, i tu fes igual.
38 I anaven caminant i succeí que ell va entrar en un poble, i una dona que es deia Marta el va rebre a casa seva.
39 I aquesta tenia una germana que es deia Maria, la qual estava assegu- da als peus del Senyor i escoltava la seva paraula.
40 Marta, en canvi, estava atrafega- da per la molta feina de servir. Es presentà i digué: Senyor, no et fa res que la meva germana m’hagi deixat sola a servir? Digues-li, doncs, que m’ajudi.
41 I Jesús respongué i li digué: Marta, Marta, t’afanyes i et neguite- ges per moltes coses,
42 però només una és necessària. I Maria ha escollit la bona part, que no li serà presa.
li digué: Senyor, ensenya’ns a pregar com Joan també en va ensenyar als seus deixebles.
2 I els digué: Quan pregueu, digueu: Pare nostre que ets en els cels, sigui santi cat el teu Nom. Vingui el teu regne. Sigui feta la teva voluntat, com en el cel, també sobre la terra.
3 Dóna’ns el pa que ens cal cada dia.
4 I perdona’ns els nostres pecats, perquè nosaltres també perdonem tothom qui ens deu. I no ens duguis a la temptació, ans deslliura’ns del maligne.
5 I els digué: Qui de vosaltres que tingués un amic i anés a ell a mit- janit i li digués: Amic, deixa’m tres pans,
6 perquè un amic meu ha arribat a casa meva de viatge, i no tinc res per posar-li davant.
7 I ell de dins estant li respon, dient: No em molestis; la porta ja és tanca- da i els meus  lls són al llit amb mi, no em puc aixecar per donar-te’ls.
8 Us dic que, encara que no s’aixe- qui i els hi doni perquè és amic seu, almenys per causa de la seva impor- tunitat s’aixecarà i li donarà tot el que li calgui.
9 I jo us dic: Demaneu, i us serà donat; cerqueu, i trobareu; truqueu, i us serà obert.
10 Perquè tot aquell qui demana, rep; i qui cerca, troba; i a qui truca, li serà obert.
11 I quin pare hi ha d’entre vosal- tres, que si el  ll li demana pa, li do- narà una pedra? I si li demana peix, ¿li donarà potser una serp enlloc d’un peix?
12 I si li demanés un ou, ¿li donaria potser un escorpí?
13 Doncs, si vosaltres que sou do- lents, sabeu donar coses bones als vostres  lls, quant més el Pare del
11
hagué acabat, un dels seus deixebles
I s’esdevingué que mentre
ell pregava en un lloc, quan
10:38 Jn 11:1:12:2 11:1-13 Mt 6:9-15; 7:7-11 1098


   1104   1105   1106   1107   1108