Page 1108 - Biblia Català TBS
P. 1108

Lluc 11, 12
38 I el fariseu, veient-ho, s’estranyà que primer no s’hagués rentat ritual- ment abans del dinar.
39 I el Senyor li digué: Ara vosaltres, fariseus, netegeu el defora de la copa i del plat, però el dedins de vosaltres és ple de rapacitat i de dolenteria.
40 Insensats! El qui ha fet el defora, ¿no ha fet també el dedins?
41 Més aviat doneu en almoina les coses que teniu dins, i heus aquí, totes les coses seran pures per a vos- altres.
42 Però ai de vosaltres fariseus! Que pagueu el delme de la menta i de la ruda i de tota mena de llegums, i passeu de llarg el judici i l’amor de Déu. Calia fer aquestes coses, sense deixar les altres.
43 Ai de vosaltres, fariseus! Que us estimeu els primers seients en les sinagogues i les salutacions en les places.
44 Ai de vosaltres, escribes i fari- seus, hipòcrites! Perquè sou com els sepulcres que no es veuen, i els homes que hi caminen pel damunt no ho saben.
45 I va respondre un dels doctors de la llei i li diu: Mestre, dient aquestes coses també ens ofens a nosaltres. 46 I ell digué: Ai de vosaltres també, doctors de la llei! Perquè carregueu els homes amb càrregues difícils de portar, i vosaltres mateixos no toqueu les càrregues ni amb un dit. 47 Ai de vosaltres! Perquè construïu els sepulcres dels profetes, i els vos- tres pares els van matar.
48 Certament doneu testimoni i consentiu en les obres dels vostres pares, perquè ells els van matar, i vosaltres construïu els seus sepul- cres.
49 Per això la saviesa de Déu també ha dit: Els enviaré profetes i apòs- tols, i en mataran i en perseguiran; 50 a   que es demani compte a aquesta generació de la sang de tots
11:51 Gn 4:8; 2Cr 24:20, 21 12:4-7 Mt 10:26-31 1100
els profetes que ha estat vessada des de la fundació del món,
51 des de la sang d’Abel  ns a la sang de Zacaries, que fou assassinat entre l’altar i el santuari. Sí, us ho dic, se’n demanarà compte a aquesta generació.
52 Ai de vosaltres, doctors de la llei! Perquè heu tret la clau del conei- xement; vosaltres mateixos no heu entrat, i als qui entraven els ho heu impedit.
53 I en dir-los aquestes coses, els escribes i els fariseus el van co- mençar a escometre amb vehemèn- cia i el feien parlar sobre moltes qüestions,
54 guaitant-lo i buscant de caçar algunmotdelasevabocaa de poder-lo acusar.
12
Mentrestant havent-se reunit
la multitud a milers,  ns al punt que es trepitjaven els uns als altres, ell va començar a dir, primer als seus deixebles: Guardeu-vos del llevat dels fariseus, que és la hipo- cresia.
2 I no hi ha res encobert que no s’hagi de descobrir, ni res amagat que no s’hagi de saber. 3Perquètotelqueheuditala fosca, serà escoltat a la llum, i el que heu parlat a cau d’orella en les habitacions, serà pregonat dalt dels terrats.
4 I jo us dic, amics meus: No tingueu por dels qui maten el cos, i després d’això no poden fer res més. 5 Iusmostrarédequiheudetenir por: Tingueu por d’aquell que des- prés de matar, té potestat de llançar a l’infern, sí, us ho dic, a ell heu de témer.
6 ¿No es venen cinc pardals per dos asos? I ni un d’ells no és oblidat davant de Déu.
7 I  ns els cabells del vostre cap estan tots comptats. No tingueu por,


   1106   1107   1108   1109   1110