Page 1110 - Biblia Català TBS
P. 1110

Lluc 12, 13
34 Perquè allà on és el vostre tresor, allí serà també el vostre cor.
35 Que els vostres lloms estiguin cenyits, i els llums, encesos.
36 I assembleu-vos als homes que esperen el seu senyor que torna de les bodes, a   que quan arribi i tru- qui, l’obrin immediatament.
37 Feliços aquests servents que quan vingui el senyor els trobarà vetllant. En veritat us dic que se cenyirà i els farà reclinar a taula i anirà a servir-los.
38 I tant si vingués a la segona vetlla com si vingués a la tercera vetlla, i els troba així, feliços són aquests servents.
39 I enteneu això: Si l’amo de casa hagués sabut a quina hora havia de venir el lladre, hauria vetllat i no s’hauria deixat foradar la casa.
40 I vosaltres, doncs, estigueu pre- parats, perquè a l’hora que no pen- seu, el Fill de l’home ve.
41 I Pere li digué: Senyor, ¿dius aquesta paràbola per a nosaltres o també per a tots?
42 I el Senyor digué: Qui és, doncs, l’administrador  del i assenyat, que el senyor posarà al cap dels seus ser- vidors per donar-los la ració al temps adequat?
43 Feliç aquell servent que quan vin- gui el seu senyor el trobarà fent-ho així. 44 De veritat us dic: El posarà sobre totes les seves possessions.
45 Però si aquell servent digués en el seu cor: El meu senyor triga a venir; i comencés a pegar els criats i les criades, a menjar i a beure i a embriagar-se;
46 vindrà el senyor d’aquell servent enundiaquenoesperaienuna hora que no coneix, i el tallarà en dos, i posarà la seva part amb els incrèduls.
47 I aquell servent que coneixia la voluntat del seu senyor, i no es va
preparar gens ni va fer segons la seva voluntat, rebrà molts assots.
48 Però el qui no la coneixia, i va fer coses dignes d’assots, en rebrà pocs. A tot el qui se li ha donat molt, li serà exigit molt; i al qui molt li ha estat con at, més li demanaran.
49 Foc he vingut a  car a la terra, i com voldria que ja fos encès!
50 Però he de ser batejat amb un baptisme, i com estic angoixat  ns que s’acompleixi!
51 ¿Penseu que he vingut a donar pau a la terra? No, us dic, sinó divi- sió.
52 Perquè des d’ara n’hi haurà cinc dividits en una casa: tres contra dos i dos contra tres.
53 El pare estarà dividit contra el  ll, i el  ll contra el pare; la mare contra la  lla, i la  lla contra la mare; la sogra contra la seva nora, i la nora contra la seva sogra.
54 I deia també a les multituds: Quan veieu el núvol que s’alça per ponent, de seguit dieu: Ve pluja, i així succe- eix.
55 I quan bufa el migjorn, dieu: Farà calor, i en fa.
56 Hipòcrites! Sabeu discernir l’as- pecte del cel i de la terra, ¿com és que no discerniu aquest temps?
57 I per què no jutgeu per vosaltres mateixos allò que és just?
58 Per això, mentre vas amb el teu adversari davant del magistrat, pel camí procura posar-te d’acord amb ell; no fos que t’arrossegués al jutge, i el jutge et lliurés a l’agutzil, i l’agutzil et  qui a la presó.
59 Et dic que no en sortiràs pas  ns que no hagis pagat l’últim cèntim.
12:34 Mt 6:21 12:39 Mt 24:43-51; 1Te 5:2 12:49-53 Mt 10:34-36 12:53 Mi 7:6 12:54-56 Mt 16:1-4 12:57-59 Mt 5:25, 26 13:1 Ft 5:37
1102
13
Per aquell mateix temps n’hi
havia alguns que li van fer saber el cas dels galileus, la sang


   1108   1109   1110   1111   1112