Page 1114 - Biblia Català TBS
P. 1114

Lluc 15, 16
11 I digué: Un home tenia dos  lls.
12 I el més jove digué al pare: Pare,
dóna’m la part que em toca del pa- trimoni. I els va repartir els béns.
13 I després de no gaires dies, el  ll més jove va aplegar totes les coses i se n’anà a una terra llunyana, i allí va malversar el seu patrimoni vivint dissolutament.
14 I quan ho hagué despès tot, vin- gué una gran fam en aquella terra i va començar a passar necessitat.
15 Ianàiesvallogaraundels ciutadans d’aquella terra, el qual el va enviar als seus camps a pasturar porcs.
16 I desitjava d’omplir el seu ventre amb les garrofes que menjaven els porcs, i ningú no li donava. 17Ivatornarensiiesdigué: Quants jornalers del meu pare tenen pa en abundància, mentre jo m’estic morint de fam!
18 M’alçaré i aniré al meu pare, i li diré: Pare, he pecat contra el cel i contra tu,
19 i ja no sóc digne de ser anomenat  ll teu, tracta’m com un dels teus jornalers.
20 Iesvaalçarisen’anàcapal seu pare. I quan encara era lluny, el seu pare el va veure i en va tenir misericòrdia; i va córrer, i se li llançà al coll i el besà.
21 I el  ll li digué: Pare, he pecat contra el cel i contra tu, i ja no sóc digne de ser anomenat  ll teu.
22 Però el pare digué als seus ser- vents: Traieu la roba més bona i vestiu-lo, i poseu un anell en la seva mà i calçat als seus peus.
23 I porteu el vedell gras i mateu-lo. Mengem i fem festa:
24 perquè aquest  ll meu era mort, i ha tornat a la vida; estava perdut, i ha estat trobat. I van començar a fer festa.
25 I el seu  ll gran era al camp; mentre venia i s’acostava a la casa va sentir música i danses.
26 I va cridar un dels criats i li pre- guntà què era allò.
27 I li digué: El teu germà ha vingut, i el teu pare ha matat el vedell gras, perquè l’ha recobrat amb salut.
28 Però es va enutjar, i no volia entrar. Llavors el seu pare va sortir i li pregava. 29 Però ell respongué i digué al seu pare: Vet aquí, tants anys que et ser- veixo sense que mai hagi transgredit cap manament teu, i a mi no m’has donat mai cap cabrit perquè faci festa amb els meus amics.
30 Però quan ha vingut aquest  ll teu, que ha devorat els teus béns amb prostitutes, has matat per a ell el vedell gras.
31 I li digué: Fill, tu sempre ets amb mi,itotelqueésmeuésteu.
32 Però calia fer festa i alegrar-nos, perquè aquest germà teu era mort, i ha tornat a la vida, s’havia perdut, i ha estat trobat.
16
1106
I deia també als seus deixe-
bles: Hi havia un home ric que tenia un administrador, i aquest fou acusat davant seu que malversa- va les seves possessions.
2 Ielcridàilidigué:Quèésaixò que sento dir de tu? Dóna’m el comp- te de la teva administració, perquè ja no podràs fer d’administrador.
3 I l’administrador es digué dintre seu: Què faré, ja que el meu amo em treu l’administració? Cavar, no puc; captar, em fa vergonya.
4 Jaséquèfaréa que,quan m’hagin tret de l’administració, al- guns em rebin a casa seva.
5 I va cridar un per un els deutors del seu amo i digué al primer: Quant deus al meu amo?
6 I ell digué: Cent bats d’oli. I li digué: Pren el teu albarà, seu de pressa i escriu cinquanta.
7 Després digué a un altre: I tu, quan deus? I ell digué: Cent cors de blat. I li diu: Pren el teu albarà, i escriu vuitanta.


   1112   1113   1114   1115   1116