Page 1118 - Biblia Català TBS
P. 1118

Lluc 18, 19
23 Però, en sentir això, es posà tot trist, perquè era molt ric.
24 I Jesús, en veure que s’havia posat tot trist, digué: Que difícilment entraran en el regne de Déu els qui tenen riqueses!
25 Perquè és més fàcil que un ca- mell entri pel forat d’una agulla, que no pas que un ric entri en el regne de Déu.
26 I els qui escoltaven van dir: I qui es pot salvar?
27 Però ell els digué: Les coses im- possibles per als homes, són possi- bles per a Déu.
28 I Pere digué: Heus aquí, nosaltres ho hem deixat tot i t’hem seguit.
29 I ell els digué: En veritat us dic que no hi ha ningú que hagi deixat casa o pares o germans o esposa o  lls per causa del regne de Déu,
30 que no rebi molt més en aquest temps, i en el segle que vindrà, la vida eterna.
31 I va prendre amb ell els dotze i els digué: Mireu, estem pujant a Jerusalem, i es compliran totes les coses que han estat escrites pels pro- fetes concernent el Fill de l’home.
32 Perquè serà lliurat als gentils i serà escarnit, i insultat i escopit;
33 i després d’assotar-lo, el mataran, i al tercer dia ressuscitarà.
34 Però ells no van comprendre res d’aquestes coses, i aquesta paraula els estava encoberta i no entenien el que els deia.
35 I mentre ell s’apropava a Jericó, succeí que un cec s’estava assegut vora el camí, demanant almoina.
36 I en sentir la multitud que passa- va, preguntà què era allò.
37 I li van fer saber: Jesús de Natzaret està passant.
38 I va cridar, dient: Jesús, Fill de David, tingues misericòrdia de mi! 39 I els qui anaven davant el renya- ven perquè callés, però ell cridava
encara molt més: Fill de David, tingues misericòrdia de mi!
40 I Jesús es va parar i manà que el duguessin a ell. I quan va ser a prop li preguntà, dient:
41 Què vols que faci per tu? I digué: Senyor, que hi vegi.
42 I Jesús li digué: Rep la vista, la teva fe t’ha salvat.
43 I va rebre la vista immediata- ment, i l’anava seguint i glori cava Déu. I tot el poble, en veure-ho, va donar lloança a Déu.
19
2 I heus aquí, un home anomenat Zaqueu, que era un principal dels publicans i era ric,
3 intentava de veure qui era Jesús, i no podia a causa de la multitud perquè era petit d’estatura.
4 I va córrer endavant i es va en lar dalt d’un sicòmor, a   de veure’l, perquè havia de passar per allí.
5 I quan arribà al lloc, Jesús va mirarcapadaltielvaveure,ili digué: Zaqueu, baixa de pressa, per- què avui m’he d’allotjar a casa teva. 6 I baixà de pressa, i el va rebre amb alegria.
7 I en veure-ho, tots murmuraven, dient: Ha entrat a allotjar-se a casa d’un home pecador.
8 Però Zaqueu es posà dret i digué al Senyor: Heus aquí, Senyor, dono la meitat de les meves possessions als pobres, i si he defraudat res a algú, li ho retornaré quadruplicat.
9 I Jesús li digué: Avui ha arribat la salvació en aquesta casa, perquè ell també és un  ll d’Abraham.
10 Perquè el Fill de l’home ha vin- gut a cercar i a salvar allò que era perdut.
11 I mentre escoltaven aquestes coses, va afegir i digué una paràbo- la, perquè era a prop de Jerusalem i ells es pensaven que de seguit
18:27 Lc 1:37 18:31-34 Lc 24:27, 45 18:31-43 Mt 20:17-19, 29-34 19:10 Mt 18:11 19:11 Ft 1:6 1110
I Jesús va entrar i travessava
Jericó.


   1116   1117   1118   1119   1120