Page 1122 - Biblia Català TBS
P. 1122

Lluc 21
3 I digué: De veritat us dic que aques- ta viuda pobra ha  cat més que tots; 4 perquè tots aquests han  cat a les ofrenes de Déu d’allò que els sobra, però ella, de la seva pobresa hi ha  cat tot el que tenia per viure.
5 I mentre alguns parlaven del tem- ple, de com estava decorat amb belles pedres i amb ofrenes, digué:
6 D’aquestes coses que contempleu, vindran dies en què no serà deixada pedra sobre pedra que no sigui en- derrocada.
7 I li preguntaren, dient: Mestre, quan seran, doncs, aquestes coses? I quin serà el senyal quan s’hagin d’esdevenir aquestes coses?
8 Ell digué: Mireu, no us deixeu enganyar. Perquè molts vindran en nom meu dient: Sóc jo!, i: El temps s’acosta! No aneu pas darrere d’ells. 9 I quan escoltareu parlar de guerres i de revoltes, no us espanteu; perquè cal que aquestes coses s’esdevinguin primer, però la   encara no serà de seguit.
10 Llavors els deia: S’aixecarà nació contra nació, i reialme contra reialme. 11 També hi haurà grans terratrè- mols en diversos llocs, i fams, i pestilències; i també hi haurà fets aterridors i grans senyals del cel.
12 Però abans de totes aquestes coses us posaran les mans al damunt i us perseguiran, us lliuraran a les sinagogues i a les presons, us duran davant de reis i governadors per causa del meu Nom,
13 i això us serà ocasió de donar testimoni.
14 Proposeu-vos, doncs, en els vos- tres cors de no premeditar la defensa, 15 perquè jo us donaré una boca i una saviesa que no podran contradir ni resistir cap dels vostres adversaris. 16 I sereu lliurats  ns pels pares, i germans, i parents, i amics, i en mataran alguns de vosaltres.
17 I tots us odiaran per causa del meu Nom.
18 Però ni un cabell del vostre cap no es perdrà.
19 Amb la vostra perseverança gua- nyeu-vos les vostres ànimes.
20 I quan vegeu Jerusalem encercla- da per exèrcits, sapigueu que llavors s’atansa la seva desolació.
21 Llavors, els qui siguin a Judea que fugin a les muntanyes, i els qui siguin a l’interior de la ciutat, que en surtin, i els qui siguin als camps, que no hi entrin.
22 Perquè aquests són dies de re- tribució, a   que es compleixin totes les coses que han estat escri- tes.
23 I ai de les embarassades i de les qui alletin en aquells dies! Perquè hi haurà gran desgràcia sobre el país, i ira contra aquest poble.
24 I cauran a tall d’espasa, i seran enduts captius a totes les nacions; i Jerusalem serà trepitjada pels gen- tils,  ns que siguin complerts els temps dels gentils.
25 Ihihauràsenyalsenelsolienla lluna i en els estels; i sobre la terra hi haurà angoixa de les nacions amb perplexitat pel bramul del mar i de lesonades.
26 A la gent els mancarà l’alè a causa de la por i de l’expectació per les coses que sobrevenen a la terra habitada, perquè les forces dels cels seran sacsejades.
27 I llavors veuran el Fill de l’home venint en un núvol amb poder i gran glòria.
28 I quan comencin a complir-se aquestes coses, dreceu-vos i alceu els vostres caps, perquè s’atansa la vostra redempció.
29 I els digué una paràbola: Mireu la  guera i tots els arbres.
21:1-4 Mc 12:41-44 21:5-36 Mt 24:1-51
21:19 segons el context, el mot grec “psikhé” pot ser “vida” o “ànima” 21:27 Dn 7:13; Ap 1:7
1114


   1120   1121   1122   1123   1124