Page 1125 - Biblia Català TBS
P. 1125

48 I Jesús li digué: Judes, amb un bes lliures el Fill de l’home?
49 I els qui eren al seu voltant, en veure el que anava a passar, li digue- ren: Senyor, vols que ataquem amb l’espasa?
50 I un d’ells va ferir el criat del gran sacerdot, i li tallà l’orella dreta. 51 I Jesús respongué i digué: Deixeu, ja n’hi ha prou. I li va tocar l’orella, i el va guarir.
52 Llavors Jesús digué als qui havien vingut contra ell, principals sacer- dots, i o cials del temple i ancians: Heu sortit amb espases i bastons com contra un lladre?
53 Quan cada dia era amb vosaltres en el temple, no vau estendre les mans contra mi, però aquesta és la vostra hora, i la potestat de la tene- bra.
54 I el van prendre, se l’endugueren i el van fer entrar a casa del gran sa- cerdot. I Pere anava seguint de lluny. 55 Van encendre un foc enmig del pati i s’hi van asseure al voltant, i Pere seia entre ells.
56 Una minyona, en veure’l assegut a la vora del foc, i després d’haver-s’hi  xat, digué: Aquest també era amb ell.
57 Però ell el negà, dient: Dona, no el conec.
58 I al cap de poca estona, un altre el va veure i digué: Tu també ets d’ells. I Pere digué: Home, no ho sóc.
59 I al cap d’una hora, un altre insis- tia dient: Ben cert, aquest també era amb ell, perquè també és galileu.
60 I Pere digué: Home, no sé pas què dius. I de seguit, quan ell encara estava parlant, va cantar el gall.
61 I el Senyor es va girar i mirà Pere. I Pere es recordà de la paraula del Senyor, de com li havia dit: Abans que canti un gall, em negaràs tres vegades.
62 IPeresortíafora,ivaplorar amargament.
22:69 He 1:3; 8:1 23:1 Mt 27:1; Jn 18:28-19:42
Lluc 22, 23
63 I els homes que custodiaven Jesús se’n burlaven i el copejaven. 64 I li van tapar els ulls, li pegaven a la cara i li preguntaven, dient: Profetitza, qui és el qui t’ha pegat? 65 I deien, insultant-lo, moltes altres coses contra ell.
66 I quan va ser de dia, es reuní el consell dels ancians del poble, els principals sacerdots i els escribes, i el van dur al seu sanedrí, i li digue- ren:
67 Si tu ets el Crist, digues-nos-ho. Iellelsdigué:Siushodic,noem creureu;
68 i tampoc si us pregunto, no em respondreu, ni em deixareu anar.
69 Des d’ara el Fill de l’home esta- rà assegut a la dreta del poder de Déu.
70 I tots digueren: Ets tu, doncs, el Fill de Déu? Ell els digué: Vosaltres ho dieu, Jo sóc.
71 I ells digueren: Quina necessi- tat tenim encara de cap testimoni? Perquè nosaltres mateixos ho hem escoltat de la seva boca.
23
2 I començaren a acusar-lo, dient: Hem trobat aquest pervertint la nació, i prohibint de donar tributs al Cèsar, dient que ell mateix és el Crist-Rei.
3 I Pilat el va interrogar, dient: Ets tu el Rei dels jueus? Ell li va respon- dre, i digué: Tu ho dius.
4 I Pilat va dir als principals sacer- dots i a les multituds: No trobo cap culpa en aquest home.
5 Però ells insistien, dient: Pertorba el poble, ensenyant per tot Judea; va començar a Galilea  ns a arribar aquí.
6 I en sentir Galilea, Pilat va pre- guntar si l’home era galileu.
7 Iquanvasaberqueeradela jurisdicció d’Herodes, el va enviar a
I s’aixecà tota l’assemblea
d’ells, i el van dur a Pilat.
1117


   1123   1124   1125   1126   1127