Page 1126 - Biblia Català TBS
P. 1126

Lluc 23
Herodes, que aquells dies també era a Jerusalem.
8 I en veure Jesús, Herodes s’alegrà molt, ja que des de feia temps estava desitjós de veure’l, perquè havia sen- tit dir moltes coses d’ell, i esperava veure-li fer algun senyal.
9 I li feia moltes preguntes, però ell no li va respondre res.
10 I hi eren presents els principals sacerdots i els escribes, que l’acusaven amb vehemència.
11 I Herodes, amb els seus soldats, el va menysprear, i se’n burlà posant-li una roba luxosa, i el tornà a Pilat.
12 I aquell dia Pilat i Herodes es van fer amics l’un de l’altre, perquè abans hi havia enemistat entre ells.
13 I Pilat, havent convocat els prin- cipals sacerdots i els dirigents del poble,
14 els digué: M’heu portat aquest home com a un que promou la rebel·lió en el poble. I heus aquí, jo l’he examinat davant vostre, i no he trobat en aquest home cap culpa d’això que l’acuseu.
15 Ni Herodes tampoc, perquè us li he enviat, i heus aquí, no ha fet res que mereixi la mort.
16 Per tant, el castigaré i el deixaré anar.
17 I estava obligat a deixar-los lliure un pres per la festa.
18 Però tots alhora van cridar, dient: Fora aquest, i deixa’ns lliure Barrabàs! 19 I aquest havia estat  cat a la presó a causa d’una revolta que havia tingut lloc a la ciutat i per ho- micidi.
20 Llavors Pilat, que volia deixar lliure Jesús, els va tornar a parlar. 21 Però ells cridaven, dient: Cruci ca’l, cruci ca’l!
22 I ell els digué per tercera vegada: Però quin mal ha fet, aquest? No he trobat en ell cap causa per condem- nar-lo a mort. Per tant, el castigaré i el deixaré anar.
23 Però ells insistien amb grans crits, demanant que fos cruci cat. I els seus crits i els dels principals sacer- dots s’anaven imposant.
24 I Pilat va sentenciar que se satis- fés llur petició.
25 I els va deixar lliure el qui de- manaven, aquell que per revolta i homicidi havia estat  cat a la presó, i va lliurar Jesús a la voluntat d’ells.
26 I quan se l’enduien, van agafar un tal Simó de Cirene, que venia del camp, i li van carregar la creu perquè la portés darrere de Jesús.
27 I el seguia una gran multitud del poble i de dones, les quals es planyien i es lamentaven per ell.
28 I Jesús es va girar vers elles, i digué: Filles de Jerusalem, no ploreu per mi, sinó ploreu per vosaltres mateixes i pels vostres  lls.
29 Perquè heus aquí, vénen dies en què diran: Sortoses les estèrils, i els ventres que no han infantat, i els pits que no han alletat.
30 Llavors començaran a dir a les muntanyes: Caieu damunt nostre! I als turons: Colgueu-nos!
31 Perquè si fan això a l’arbre verd, què s’esdevindrà amb el sec?
32 I en duien també uns altres dos, que eren malfactors, per ser execu- tats amb ell.
33 I quan arribaren al lloc anomenat El Crani, el van cruci car allà, i els criminals, l’un a la dreta i l’altre a l’esquerra.
34 I Jesús deia: Pare, perdona’ls, perquè no saben el que fan. I es van repartir els seus vestits, a la sort.
35 I el poble era allà mirant, i els dirigents també se’n burlaven amb ells, dient: N’ha salvat altres, que se salvi a si mateix, si ell és el Crist, l’elegit de Déu.
36 I els soldats també se’n burlaven, s’hi atansaven i li oferien vinagre,
37 dient: Si tu ets el Rei dels jueus, salva’t tu mateix!
23:8 Mc 6:14 23:29 Lc 21:23 23:30 Os 10:8; Ap 6:16 23:34 Fets 7:60; Ps 22:18 1118


   1124   1125   1126   1127   1128