Page 1128 - Biblia Català TBS
P. 1128

Lluc 24
eren amb elles les que van dir aques- tes coses als apòstols.
11 Però a ells, les seves paraules els van semblar com un deliri, i no les creien.
12 Tanmateix, Pere es va alçar i va córrer cap al sepulcre. I es va ajupir, i va veure les benes posades a part. I se’n va anar cap a casa, admirat del que havia succeït.
13 I heus aquí, aquell mateix dia, dos d’ells feien camí cap a un poble anomenat Emmaús, distant seixanta estadis de Jerusalem.
14 I anaven conversant entre ells de totes aquestes coses que havien succeït.
15 I s’esdevingué que, mentre ells anaven conversant i discutint, Jesús mateix es va atansar i feia camí amb ells.
16 Però els seus ulls estaven retin- guts perquè no el poguessin reconèi- xer.
17 I els digué: Què són aquestes coses que tracteu entre vosaltres mentre aneu caminant, i per les quals esteu tan tristos?
18 I un d’ells, anomenat Cleofàs, va respondre i li digué: Ets tu l’únic foraster a Jerusalem que no saps les coses que hi ha passat aquests dies? 19 I els digué: Quines coses? I ells li digueren: Les coses sobre Jesús de Natzaret, que va ser un profeta, poderós en obra i en paraula davant de Déu i de tot el poble.
20 I com els principals sacerdots i els nostres dirigents el van lliurar perquè fos condemnat a mort, i el van cruci car.
21 I nosaltres esperàvem que ell era el qui havia de redimir Israel; però ara, amb tot això ja passa el ter- cer dia d’ençà que s’esdevingueren aquestes coses.
22 És cert que algunes dones d’entre els nostres ens han esverat. Han anat de bon matí al sepulcre,
23 i com que no han trobat el seu cos, han tornat dient que  ns havien tingut una visió d’àngels que deien que ell és viu.
24 I alguns dels nostres se n’han anat al sepulcre i ho han trobat tal com les dones havien dit, però a ell no l’han vist.
25 I ell els digué: Oh insensats i lents de cor per creure tot el que van dir els profetes!
26 ¿No calia que el Crist patís aques- tes coses i entrés en la seva glòria? 27 I començant per Moisès i conti- nuant per tots els profetes, els anava interpretant en totes les Escriptures les coses que es referien a ell.
28 I van arribar a prop del poble on s’encaminaven, i ell féu com si anés més lluny.
29 Però ells el van pressionar, dient: Resta amb nosaltres, que és cap al tard i el dia ja s’acaba. I va entrar per restar amb ells.
30 I succeí que mentre era amb ells a taula, va prendre el pa, i beneí; i el va partir i els el donà.
31 I els foren oberts els ulls i el van reconèixer; i ell se’ls va fer invisi- ble.
32 I es van dir l’un a l’altre: ¿No és cert que el nostre cor s’encenia dins nostre mentre ens parlava pel camí i mentre ens obria les Escriptures?
33 I en aquell mateix moment es van alçar i van tornar a Jerusalem. I van trobar reunits els onze i els qui eren amb ells,
34 i deien: El Senyor realment ha ressuscitat, i s’ha aparegut a Simó. 35 I ells explicaven les coses que els havien passat pel camí, i com el van reconèixer en el partiment del pa.
36 I mentre parlaven d’aquestes coses, Jesús mateix es presentà enmig d’ells, i els diu: Pau a vosal- tres.
37 I espantats i plens de por, pensa- ven que veien un esperit.
24:13 Mc 16:12 24:13-53 Mc 16:12-20 24:27 Jn 1:45 1120


   1126   1127   1128   1129   1130