Page 1129 - Biblia Català TBS
P. 1129

38 I els digué: Per què us torbeu, i per què vénen aquests pensaments als vostres cors?
39 Mireu les meves mans i els meus peus, que sóc jo mateix. Palpeu-me i mireu, que un esperit no té carn ni ossos com veieu que jo tinc.
40 I havent dit això, els mostrà les mans i els peus.
41 I com que encara no s’ho creien d’alegria, i estaven embadalits, els digué: Teniu res de menjar aquí?
42 I ells li van oferir un bocí de peix rostit i una bresca de mel.
43 I ho va prendre i va menjar al seu davant.
44 I els digué: Això és el que us vaig dir quan encara era amb vosaltres, que calia que es complissin totes les coses que havien estat escrites de mi en la Llei de Moisès i en els Profetes i en els Psalms.
45 Llavors els va obrir la ment per- què comprenguessin les Escriptures.
24:49 Jn 14:16; 15:26; Ft 1:4
Lluc 24
46 I els digué: Així està escrit, i així calia que el Crist patís i ressuscités d’entre els morts al tercer dia,
47 i que en el seu Nom sigui predi- cat el penediment i la remissió dels pecats a totes les nacions, comen- çant des de Jerusalem.
48 I vosaltres sou testimonis d’aquestes coses.
49 I heus aquí, jo envio sobre vos- altres la promesa del meu Pare. Sojorneu, doncs, a la ciutat de Jerusalem  ns que sigueu revestits del poder de dalt.
50 I els va portar fora  ns a Betània, va alçar les seves mans i els va be- neir.
51 I s’esdevingué que mentre els beneïa, se separà d’ells, i era enlairat cap al cel.
52 I ells el van adorar, i van tornar a Jerusalem amb gran alegria.
53 I eren contínuament al temple, lloant i beneint Déu. Amén.
1121


   1127   1128   1129   1130   1131