Page 1130 - Biblia Català TBS
P. 1130

1En el principi era el Verb, i el Verb era amb Déu, i el Verb era Déu.
2 Ell era en el principi amb Déu.
3 Per ell foren fetes totes les coses,
i sense ell res no fou fet del que ha estat fet.
4 Enelleralavida,ilavidaerala llum dels homes.
5 I la llum resplendeix en la tene- bra, i la tenebra no la comprengué.
6 Hi hagué un home enviat de Déu, anomenat Joan.
7 Aquest vingué com a testimoni, a donar testimoni de la llum, a   que tots creguessin per mitjà d’ell.
8 No era ell la llum, sinó que havia de donar testimoni de la llum.
9 La llum veritable era la que il·lu- mina tot home que ve al món.
10 Eraalmón,ielmónfoufetper ell, i el món no el conegué.
11 A allò seu vingué, i els seus no el reberen.
12 Però a tots els qui el reberen, els donà potestat d’esdevenir  lls de Déu, als qui creuen en el seu Nom: 13 els quals no han estat engendrats de les sangs, ni de la voluntat de la carn, ni de la voluntat de l’home, sinó de Déu.
14 I el Verb esdevingué carn, i habità entre nosaltres, i vam contemplar la seva glòria, glòria com de l’Unigènit del Pare, ple de gràcia i de veritat.
15 Joan dóna testimoni d’ell, i pro- clamà dient: Aquest és de qui vaig
dir: El qui ve darrere meu ha passat davant meu, perquè ell era primer que jo.
16 I de la plenitud d’ell tots nosal- tres en rebérem, i gràcia rere gràcia. 17 Perquè la llei fou donada per mitjà de Moisès; la gràcia i la veritat fou per mitjà de Jesu-Crist.
18 Déu ningú no l’ha vist mai: el Fill Unigènit, que és al si del Pare, ell l’ha fet conèixer.
19 I aquest és el testimoni de Joan, quan els jueus enviaren de Jerusalem sacerdots i levites perquè li pregun- tessin: Tu, qui ets?
20 I ell a rmà, i no negà, i a rmà: No sóc jo el Crist.
21 I li preguntaren: Doncs, què? Ets Elies, tu? I diu: No ho sóc. Ets tu el profeta? I respongué: No.
22 Llavors li digueren: Qui ets? A   que puguem donar una resposta als qui ens han enviat. Què dius de tu mateix?
23 Digué: Jo sóc la veu d’un que crida en el desert: Dreceu el camí del Senyor, com digué el profeta Isaïes.
24 I els qui havien estat enviats eren dels fariseus.
25 I li preguntaren i li digueren: ¿Per què bateges, doncs, si tu no ets el Crist, ni Elies, ni el Profeta?
26 Joan els respongué, dient: Jo batejo en aigua, però enmig de vos- altres n’hi ha un a qui vosaltres no coneixeu.
27 Ell és el qui ve darrere meu, que ha passat davant meu, de qui jo no
Evangeli segons Joan
1:1 Pr 8:22; Jn 17:5 1:3 Col 1:16-17 1:14 Lc 1:35; 1Tm 3:16; 1Jn 1:1, 2 1:19-28 Mt 3:11-12 1:21 Ml 4:5; Dt 18:15, 18 1:23 Is 40:3
1122


   1128   1129   1130   1131   1132