Page 1131 - Biblia Català TBS
P. 1131

sóc digne de deslligar-li la corretja de la sandàlia.
28 Aquestes coses s’esdevingueren a Betàbara, a l’altra banda del Jordà, on Joan batejava.
29 L’endemà Joan veié Jesús que venia a ell, i diu: Heus aquí l’Anyell de Déu, el qui treu el pecat del món! 30 Aquest és de qui vaig dir: Darrere meu ve un home que ha passat davant meu, perquè era pri- mer que jo.
31 I jo no el coneixia, però a   que ell sigui manifestat a Israel, per això jo he vingut batejant amb aigua.
32 I Joan donà testimoni, dient: He vist l’Esperit baixant del cel com un colom, i restà damunt d’ell.
33 I jo no el coneixia, però el qui m’envià a batejar en aigua, ell em digué: Aquell sobre qui vegis baixar l’Esperit i romandre damunt d’ell, aquest és el qui bateja amb l’Esperit Sant.
34 I jo ho he vist, i he donat testimo- ni que aquest és el Fill de Déu.
35 L’endemà Joan era allà una altra vegada, i dos dels seus deixebles.
36 I  xant-se en Jesús mentre passa- va, diu: Heus aquí l’Anyell de Déu! 37 I els dos deixebles l’escoltaren parlar, i van seguir Jesús.
38 Jesús es girà i, mirant els qui el seguien, els diu: Què cerqueu? I ells li digueren: Rabbí –que traduït signi ca Mestre–, on vius?
39 Els diu: Veniu i ho veureu. Hi ana- ren i veieren on vivia, i s’estigueren amb ell aquell dia. Era vers l’hora desena.
40 Andreu, el germà de Simó Pere, era un dels dos que havien escoltat Joan, i l’havien seguit.
41 Aquest troba primer el seu germà Simó, i li diu: Hem trobat el Messies –que traduït és: el Crist.
Joan 1, 2
42 I el portà a Jesús. Jesús el mirà i digué: Tu ets Simó  ll de Jonàs, tu seràs anomenat Quefes –que es tradueix: Pere.
43 L’endemà Jesús volgué sortir cap a Galilea, i troba Felip i li diu: Segueix-me.
44 I Felip era de Betsaida, de la ciu- tat d’Andreu i de Pere.
45 Felip troba Natanael i li diu: Hem trobat aquell de qui va escriure Moisès en la Llei, i també els Profetes, Jesús de Natzaret, el  ll de Josep.
46 I Natanael li digué: ¿De Natzaret pot sortir res de bo? Felip li diu: Vine i ho veuràs.
47 Jesús veié Natanael que venia vers ell, i diu d’ell: Heus aquí un veritable israelita en qui no hi ha engany.
48 Natanael li diu: D’on em coneixes? Jesús respongué i li digué: Abans que Felip et cridés, quan eres sota la  gue- ra, t’he vist.
49 Natanael respongué, i li diu: Rabbí, tu ets el Fill de Déu, tu ets el Rei d’Israel!
50 Jesús respongué i li digué: Perquè t’he dit que t’he vist sota la  guera, creus? Coses més grans que aquestes veuràs.
51 I li diu: En veritat, en veritat us dic, des d’ara veureu obert el cel, i els àngels de Déu pujant i baixant sobre el Fill de l’home.
1:29 Ex 12:3; Is 53:7; Ap 5:6; 1Jn 2:2 1:31,33 o “en” 1:51 Gn 28:12 2:5 Gn 41:55
2
de Jesús.
2 També hi fou convidat Jesús i els seus deixebles, a la boda.
3 I en faltar vi, la mare de Jesús li diu: No tenen vi.
4 Jesús li diu: Dona, què hi ha entre jo i tu? Encara no és arribada la meva hora.
5 La seva mare diu als servidors: Tot allò que ell us digui, feu-ho.
I al tercer dia hi hagué una boda
a Canà de Galilea, i hi era la mare
1123


   1129   1130   1131   1132   1133