Page 1132 - Biblia Català TBS
P. 1132

Joan 2, 3
6 I allà hi havia sis gerres de pedra, dis- posades per a la puri cació dels jueus, de dues o tres mesures cada una.
7 Jesús els diu: Ompliu d’aigua aques- tes gerres. I les ompliren  ns dalt.
8 I els diu: Ara traieu-ne, i porteu-ne al cap de servei. I li’n portaren.
9 I quan el cap de servei hagué tastat l’aigua tornada en vi, que no sabia d’on era –però els servidors que havien tret l’aigua ho sabien–, el cap de servei cridà el nuvi,
10 i li diu: Tothom posa primer el vi bo, i quan han begut força, llavors el més ordinari, però tu has guardat el vi bo  ns ara.
11 Jesús va fer aquest inici dels se- nyals a Canà de Galilea, i manifestà la seva glòria, i els seus deixebles van creure en ell.
12 Després d’això baixà a Cafar- naüm, ell i la seva mare i els seus germans i els seus deixebles, i s’hi estigueren no gaires dies.
13 I era a prop la Pasqua dels jueus, i Jesús pujà a Jerusalem.
14 I trobà en el temple els qui ve- nien bous i ovelles i coloms, i els canvistes asseguts.
15 I va fer un assot de cordes i els ex- pulsà tots del temple, les ovelles i els bous també. I escampà les monedes dels canvistes i capgirà les taules.
16 I digué als qui venien els coloms: Traieu això d’aquí. No feu de la casa del meu Pare una casa de mercat.
17 I els seus deixebles recordaren que està escrit: El zel de la teva casa em devorà.
18 Llavors respongueren els jueus i li digueren: Quin senyal ens mos- tres, ja que fas això?
19 Jesús va respondre i els digué: Desfeu aquest santuari, i en tres dies l’aixecaré.
2:13-22 Mt 21:12-13 2:17 Ps 69:9 2:19 Mt 26:61
3:3, 7 “de nou” o “de dalt” 3:3 Jn 1:13; 1Pe 1:23; 1Jn 2:29; 3:9 3:5 Tt 3:5
1124
20 Llavors digueren els jueus: Du- rant quaranta-sis anys va ser edi cat aquest santuari, i tu l’aixecaràs en tres dies?
21 Però ell parlava del santuari del seu cos.
22 Quan, doncs, hagué ressuscitat d’entre els morts, els seus deixebles recordaren que els havia dit això, i cregueren l’Escriptura i la paraula que Jesús havia dit.
23 I mentre era a Jerusalem per la Pasqua, durant la festa, molts, en veure els senyals que feia, van creu- re en el seu Nom.
24 Però Jesús mateix no es  ava d’ells, perquè ell els coneixia tots.
25 I no tenia necessitat que ningú li donés testimoni concernent l’home, perquè ell sabia el que hi ha dins l’home.
3
dels jueus.
2 Aquest vingué a Jesús de nit, i li digué: Rabbí, sabem que de Déu has vingut com a mestre, perquè ningú no pot fer aquests senyals que tu fas, si Déu no és amb ell.
3 Jesús respongué i li digué: En veri- tat, en veritat et dic que si un no naix de nou, no pot veure el regne de Déu. 4 Nicodem li diu: Com pot un home nàixer quan és vell? ¿Pot potser en- trar per segona vegada en el ventre de la seva mare i nàixer?
5 Jesús respongué: En veritat, en ve- ritat et dic, si un no naix de l’aigua i de l’Esperit, no pot entrar en el regne de Déu.
6 Allò que ha nascut de la carn és carn, i allò que ha nascut de l’Esperit és esperit.
7 No t’estranyis que t’hagi dit: Us cal nàixer de nou.
8 Elventbufaonvoliensentsla remor, però no saps d’on ve ni a on
I hi havia un home dels fariseus
anomenat Nicodem, un dirigent
2:22 Ps 16:10 3:1 Jn 7:50; 19:39


   1130   1131   1132   1133   1134