Page 1133 - Biblia Català TBS
P. 1133

va. Així és tot aquell que ha nascut de l’Esperit.
9 Nicodem respongué i li digué: Com es pot fer això?
10 Jesús respongué i li digué: Tu ets el mestre d’Israel, i no saps això?
11 En veritat, en veritat et dic que parlem allò que sabem, i donem testimoni d’allò que hem vist; i no rebeu el nostre testimoni.
12 Siusheditlescosesdelaterrai no creieu, ¿com creureu si us digués les del cel?
13 I ningú no ha pujat al cel, sinó el qui baixà del cel, el Fill de l’home, que és en el cel.
14 I així com Moisès alçà la serp en el desert, així cal que sigui alçat el Fill de l’home:
15 a quetotelquicreuenellno es perdi, sinó que tingui vida eterna. 16 Perquè Déu estimà tant el món, que donà el seu Fill Unigènit a   que tot el qui creu en ell no es perdi, sinó que tingui vida eterna.
17 Perquè Déu no envià el seu Fill al món per condemnar el món, sinó a   que el món sigui salvat per mitjà d’ell.
18 El qui creu en ell no és condem- nat, però el qui no hi creu, ja ha estat condemnat, perquè no ha cregut en el Nom de l’Unigènit Fill de Déu.
19 I aquesta és la condemnació, que la llum vingué al món, i els homes s’estimaren més la tenebra que la llum, perquè llurs obres eren dolen- tes.
20 Perquè tot aquell que practica el malodialallum,inovealallum per tal que no siguin reprovades les seves obres.
21 Però qui fa la veritat ve a la llum, perquè es manifesti que les seves obres són fetes en Déu.
22 Després d’aquestes coses, Jesús vingué amb els seus deixebles a la terra de Judea, i allà s’estava amb ells, i batejava.
Joan 3, 4
23 I Joan també batejava a Enon prop de Salim, perquè allà hi havia molta aigua; i venien i eren batejats. 24 Perquè Joan encara no havia estat  cat a la presó.
25 Llavors hi hagué una discussió dels deixebles de Joan amb els jueus concernent la puri cació.
26 I anaren a Joan, i li digueren: Rabbí, el qui era amb tu a l’altra banda del Jordà, de qui tu vas donar testimoni, heus aquí que bateja i tots van a ell.
27 Joan respongué i digué: Un home no pot rebre res, si no li ha estat donat del cel.
28 Vosaltres mateixos em sou tes- timonis que vaig dir: No sóc jo el Crist, sinó que sóc enviat davant d’ell.
29 Qui té la núvia és el nuvi, però l’amic del nuvi, que és allà i l’escolta, s’omple de goig en escoltar la veu del nuvi. Per tant, aquest goig meu és complet.
30 Cal que ell creixi, i que jo minvi. 31 El qui ve de dalt és per damunt de tots. El qui és de la terra, de la terra és i de la terra parla. El qui ve del cel és per damunt de tots.
32 Ell dóna testimoni d’allò que ha vist i ha escoltat, i ningú no rep el seu testimoni.
33 El qui ha rebut el seu testimoni ha certi cat que Déu és veraç.
34 Perquè el qui Déu ha enviat parla les paraules de Déu, perquè Déu no dóna l’Esperit per mesura.
35 El Pare estima el Fill, i li ha donat totes les coses en la seva mà.
36 El qui creu en el Fill té vida eter- na, però el qui desobeeix el Fill no veurà la vida, sinó que la ira de Déu roman damunt d’ell.
4Llavors, quan el Senyor va saber que els fariseus havien sentit: Jesús fa i bateja més deixebles que Joan
3:14 Nm 21:9 3:16 1Jn 4:9 3:34 Dt 18:18 3:35 Mt 11:27; 28:18; Jn 17:2 3:36 1Jn 5:11, 12 1125


   1131   1132   1133   1134   1135