Page 1136 - Biblia Català TBS
P. 1136

Joan 5
després de la remoguda de l’aigua, restava guarit de qualsevol malaltia que patís.
5 I hi havia allà un home que feia trenta-vuit anys que estava malalt.
6 Quan Jesús el veié ajagut i va saber que ja hi portava molt de temps, li digué: Vols ser guarit?
7 El malalt li respongué: Senyor, no tinc ningú que em  qui dins l’estany quan és remoguda l’aigua, i mentre jo hi vaig, un altre hi baixa abans que jo.
8 Jesús li diu: Alça’t, pren la teva llitera, i camina.
9 I immediatament l’home fou gua- rit, i prengué la seva llitera, i cami- nava. I aquell dia era dissabte.
10 Per això els jueus deien al que havia estat guarit: És dissabte, no t’és permès de portar la llitera.
11 Els respongué: El qui m’ha gua- rit, és el que m’ha dit, pren la teva llitera i camina.
12 Llavors li van preguntar: Qui és l’home que t’ha dit, pren la teva llitera i camina?
13 Però el que havia estat guarit no sabia qui era, perquè Jesús s’havia allunyat mentre hi havia molta gent en aquell indret.
14 Després d’aquestes coses, Jesús el trobà en el temple, i li digué: Mira, has estat guarit. No pequis més, no sigui que et vingui alguna cosa pit- jor.
15 L’home se n’anà, i féu saber als jueus que era Jesús el qui l’havia guarit.
16 I per això els jueus perseguien Jesús i cercaven de matar-lo, perquè feia aquestes coses en dissabte.
17 Però Jesús els respongué: El meu Pare està treballant  ns ara, i jo estic treballant.
18 Per això els jueus cercaven enca- ra més de matar-lo, perquè no sols trencava el dissabte, sinó que també
5:8, 9 Jn 7:23 5:10 Jr 17:21 5:18 Jn 10:30-33 1128
deia que Déu era el seu propi Pare, fent-se ell mateix igual a Déu.
19 Llavors Jesús respongué i els digué: En veritat, en veritat us dic, el Fill no pot fer res d’ell mateix, sinó allò que veu fer al Pare; perquè allò que ell fa, el Fill també ho fa igual- ment.
20 Perquè el Pare estima el Fill, i li mostra tot allò que ell fa. I li mos- trarà obres més grans que aquestes, a   que vosaltres en resteu merave- llats.
21 Perquè així com el Pare ressus- cita els morts i els dóna vida, així també el Fill dóna vida als qui vol. 22 Perquè el Pare no judica ningú, sinó que ha donat tot el judici al Fill, 23 a   que tots honorin el Fill com honoren el Pare. El qui no honora el Fill no honora el Pare, que l’ha enviat.
24 En veritat, en veritat us dic: El qui escolta la meva paraula i creu al qui m’ha enviat, té vida eterna, i no va a condemnació, sinó que ha passat de la mort a la vida.
25 En veritat, en veritat us dic: Ve l’hora, i és ara, quan els morts escol- taran la veu del Fill de Déu, i els qui l’escoltin viuran.
26 Perquè així com el Pare té vida en si mateix, així també ha donat al Fill de tenir vida en si mateix.
27 I li ha donat també potestat de fer judici, perquè és Fill de l’home.
28 No us admireu d’això, perquè ve l’hora en què tots els qui són en els sepulcres escoltaran la seva veu,
29 i sortiran: els qui hauran fet el bé, a la resurrecció de vida; i els qui hauran practicat el mal, a la resur- recció de condemnació.
30 Jo no puc fer res pel meu compte, tal com escolto, judico. I el meu ju- dici és just, perquè no cerco la meva voluntat, sinó la voluntat del Pare, que m’ha enviat.
5:20 Jn 3:35; 17:26 5:22 Ft 17:31 5:29 Dn 12:2


   1134   1135   1136   1137   1138