Page 1137 - Biblia Català TBS
P. 1137

31 Si jo donés testimoni de mi ma- teix, el meu testimoni no seria verí- dic.
32 És un altre el qui dóna testimoni de mi, i sé que el testimoni que dóna de mi és verídic.
33 Vosaltres heu enviat missatgers a Joan, i ell ha donat testimoni de la veritat.
34 En canvi el testimoni que jo rebo no prové d’un home, però dic això perquè sigueu salvats.
35 Aquell era la llàntia encesa i resplendent, i vosaltres vau voler alegrar-vos per un moment en la seva llum.
36 Però jo tinc un testimoni més gran que el de Joan, perquè les obres que el Pare em va donar per complir, aquestes mateixes obres que jo faig, donen testimoni de mi, que el Pare m’ha enviat.
37 I el Pare, que m’ha enviat, ell mateix ha donat testimoni de mi. I no heu sentit mai la seva veu, ni heu vist el seu semblant.
38 I no teniu la seva paraula habi- tant en vosaltres, perquè no creieu el qui ell ha enviat.
39 Examineu les Escriptures, perquè penseu que en elles teniu la vida eterna, i elles són les que donen testimoni de mi.
40 Inovoleuveniramia quetin- gueu vida.
41 No rebo honor dels homes.
42 Però ja us conec, que no teniu l’amor de Déu en vosaltres.
43 Jo he vingut en el Nom del meu Pare, i no em rebeu. Si un altre ve en el seu propi nom, aquell el rebreu. 44 ¿Com podeu creure, si rebeu honor els uns dels altres, i no cer- queu l’honor que prové de l’únic Déu?
45 No penseu que jo us acusaré davant del Pare. N’hi ha un que us
Joan 5, 6
acusa, Moisès, en qui vosaltres heu posat l’esperança.
46 Perquè si creguéssiu Moisès, també em creuríeu a mi, perquè ell va escriure de mi.
47 Però si no creieu els seus escrits, ¿com creureu les meves paraules?
5:31, 32 Jn 8:14, 18 5:33 Jn 1:19-27; 3:27-30
6:1-21 Mt 14:13-27 6:7 un denari era el jornal d’un dia
6
Galilea, el de Tiberíades.
2 I el seguia una gran multitud, per- què veien els senyals que feia sobre els qui estaven malalts.
3 I Jesús pujà a la muntanya, i seia allí amb els seus deixebles.
4 I era a prop la Pasqua, la festa dels jueus.
5 Llavors Jesús alçà els ulls i, en veure que una gran multitud venia a ell, digué a Felip: On comprarem pans perquè aquests mengin?
6 I això ho deia per provar-lo, per- què ell sabia el que havia de fer.
7 Felip li respongué: Dos-cents de- naris de pa no serien prou perquè en toqués un trosset a cada un.
8 Un dels seus deixebles, Andreu, el germà de Simó Pere, li diu:
9 Aquí hi ha un noi que té cinc pans d’ordi i dos peixos. Però, què és això per a tants?
10 I Jesús digué: Feu seure la gent. I en aquell indret hi havia molta herba. Van seure, doncs, els homes –el nombre era d’uns cinc mil.
11 I Jesús prengué els pans i, havent donat gràcies, els distribuí als deixe- bles, i els deixebles als qui estaven reclinats. Igualment també amb els peixos, tant com en volien.
12 I quan van estar satisfets, diu als seus deixebles: Recolliu els bocins que han sobrat, que no es faci malbé res.
13 Els van recollir, doncs, i ompliren dotze coves amb els bocins dels cinc
Després d’aquestes coses, Jesús se
n’anà a l’altra banda del mar de
5:36 Jn 10:25 5:37 Mt 3:17 5:39 Lc 24:27
1129


   1135   1136   1137   1138   1139