Page 1138 - Biblia Català TBS
P. 1138

Joan 6
pans d’ordi, que van sobrar als qui havien menjat.
14 Llavors la gent, en veure el senyal que Jesús havia fet, deien: Aquest és de veritat el profeta que ha de venir al món.
15 Jesús, doncs, sabent que estaven a punt de venir i endur-se’l a la força per fer-lo rei, es retirà novament a la muntanya, ell sol.
16 I en arribar el vespre, els seus dei- xebles baixaren al mar.
17 Ivanpujaralabarcaise n’anaven a l’altra banda del mar, a Cafarnaüm. I ja s’havia fet fosc, i Jesús encara no havia vingut a ells. 18 I el mar, com que bufava un vent fort, s’anava encrespant.
19 Llavors, quan havien remat uns vint-i-cinc o trenta estadis, van veure Jesús que caminava sobre el mar i s’atansava a la barca, i van tenir por.
20 Però ell els diu: Sóc jo, no tingueu por.
21 Llavors volien prendre’l a la barca. I de seguit la barca arribà a la terra on anaven.
22 L’endemà la multitud que havia restat a l’altra banda del mar s’adonà que no hi havia allí sinó una barca, en la qual s’em- barcaren els seus deixebles, i que Jesús no se n’havia anat amb els seus deixebles en la barca, sinó que els seus deixebles se n’havien anat sols.
23 Altres barques, però, vingueren des de Tiberíades prop del lloc on havien menjat el pa, després que el Senyor hagué donat gràcies.
24 Llavors, quan la multitud veié que Jesús no era allí, ni tampoc els seus deixebles, ells també van pujar a les barques i vingueren a Cafar- naüm, cercant Jesús.
6:14 Dt 18:15, 18 6:27 Is 42:1; Mt 3:17; Jn 5:37 6:39 Jn 10:28; 17:12
25 I quan el van trobar a l’altra banda del mar, li digueren: Rabbí, quan has arribat aquí?
26 Jesús els respongué i digué: En veritat, en veritat us dic, em cer- queu, no perquè heu vist senyals, sinó perquè heu menjat dels pans i us heu atipat.
27 Treballeu, no pel menjar que es fa malbé, sinó pel menjar que perdura per la vida eterna, el que us donarà el Fill de l’home. Perquè a ell, Déu el Pare l’ha segellat.
28 Llavors li digueren: Què hem de fer per obrar les obres de Déu?
29 Jesús respongué i els digué: Aquesta és l’obra de Déu, que cre- gueu en aquell que ell ha enviat.
30 Li digueren llavors: Quin senyal fas tu, doncs, perquè vegem i et cre- guem? Quina obra fas?
31 Els nostres pares van menjar el mannà en el desert. Com està escrit: Els donà pa del cel per menjar.
32 Llavors Jesús els digué: En veri- tat, en veritat us dic: No és Moisès el qui us ha donat el pa del cel, sinó que és el meu Pare el qui us dóna el veritable pa del cel. 33PerquèelpadeDéuéselqui baixa del cel i dóna vida al món.
34 Li digueren llavors: Senyor, dó- na’ns sempre d’aquest pa.
35 I Jesús els digué: Jo sóc el pa de la vida.Elquiveaminotindràfam,iel qui creu en mi no tindrà set mai més. 36 Però ja us he dit que m’heu vist, i no creieu.
37 Tot el que el Pare em dóna vindrà a mi,ielquiveaminoeltraurépasfora. 38 Perquè he baixat del cel, no a fer la meva voluntat, sinó la voluntat del qui m’ha enviat.
39 I aquesta és la voluntat del Pare, que m’ha enviat: que no perdi res de
6:31 Ex 16:4; Ps 78:24 6:37 Jn 17:6, 8; Mt 11:28
1130


   1136   1137   1138   1139   1140