Page 1139 - Biblia Català TBS
P. 1139

tot el que m’ha donat, sinó que ho ressusciti en el darrer dia.
40 I aquesta és la voluntat del qui m’ha enviat: que tot el qui mira el Fill i creu en ell tingui vida eterna; i jo el ressuscitaré al darrer dia.
41 Llavors els jueus murmuraven d’ell, perquè havia dit: Jo sóc el pa que ha baixat del cel.
42 I deien: Aquest, ¿no és Jesús, el  ll de Josep, de qui nosaltres conei- xem el pare i la mare? ¿Com és que diu: He baixat del cel?
43 Llavors Jesús respongué i els digué: No murmureu entre vosaltres. 44 Ningú no pot venir a mi, si el Pare que m’ha enviat no l’atreu; i jo el ressuscitaré al darrer dia.
45 Està escrit en els Profetes: I tots seran ensenyats per Déu. Tot aquell, doncs, que ha escoltat el Pare i ha après, ve a mi.
46 No és que algú hagi vist el Pare, llevat del qui prové de Déu: ell ha vist el Pare.
47 En veritat, en veritat us dic: El qui creu en mi, té vida eterna.
48 Jo sóc el pa de la vida.
49 Els vostres pares van menjar el
mannà en el desert, i van morir.
50 Aquest és el pa que baixa del cel, a   que el qui en mengi, no mori.
51 Jo sóc el pa vivent que ha baixat del cel: si algú menja d’aquest pa, viurà eternament. I el pa que jo do- naré és la meva carn, que jo donaré per a la vida del món.
52 Llavors els jueus discutien entre ells, dient: ¿Com pot aquest do- nar-nos la seva carn per menjar?
53 Llavors Jesús els digué: En veritat, en veritat us dic: si no mengeu la carn del Fill de l’home i no beveu la seva sang, no teniu vida en vosaltres. 54 Qui menja la meva carn i beu la meva sang, té vida eterna: i jo el ressuscitaré el darrer dia.
6:45 Is 54:13 6:53 Mt 26:26-28 6:62 Mc 16:19
Joan 6
55 Perquè la meva carn és veritable menjar, i la meva sang és veritable beguda.
56 Qui menja la meva carn i beu la meva sang resta en mi, i jo en ell.
57 Com el Pare vivent m’ha enviat, i jo visc pel Pare, així el qui em menja, també viurà per mi.
58 Aquest és el pa que ha baixat del cel. No com els vostres pares que van menjar el mannà, i van morir: qui menja aquest pa, viurà eternament. 59 Aquestes coses les va dir en la sina- goga, quan ensenyava a Cafarnaüm.
60 Llavors molts dels seus deixebles, després d’haver escoltat, van dir: És dur aquest llenguatge! Qui el pot escoltar?
61 Però Jesús, sabent en si mateix que els seus deixebles murmuraven d’això, els digué: Això us escandalit- za?
62 ¿Què, doncs, si veiéssiu el Fill de l’home pujant allà on era abans?
63 L’Esperit és el que dóna vida, la carn no serveix de res. Les paraules que jo us dic són esperit i són vida. 64 Però n’hi ha alguns de vosaltres que no creuen. Perquè Jesús sabia des del principi quins eren els qui no creien, i qui era el qui el lliuraria.
65 I deia: Per això us he dit que ningúnopotvenirami,sinoliés donat del meu Pare.
66 D’ençà d’això, molts dels seus deixebles se’n tornaren enrere, i ja no anaven més amb ell.
67 Llavors Jesús digué als dotze: També vosaltres us en voleu anar? 68 Llavors Simó Pere li respongué: Senyor, a qui anirem? Tu tens parau- les de vida eterna.
69 I nosaltres hem cregut i sabem que tu ets el Crist, el Fill del Déu vivent.
70 Jesús els respongué: ¿No us he elegit jo a vosaltres, els dotze, i un de vosaltres és un diable?
6:69 Mt 16:16; Jn 11:27
1131


   1137   1138   1139   1140   1141