Page 1140 - Biblia Català TBS
P. 1140

Joan 6, 7
71 Parlava de Judes Iscariot,  ll de Simó, perquè aquest, que era un dels dotze, l’havia de lliurar.
7I després d’aquestes coses Jesús anava per Galilea: car no volia anar per Judea, perquè els jueus cer-
caven de matar-lo.
2 I era a prop la festa dels jueus, la de les Cabanes.
3 Li digueren llavors els seus ger- mans: Marxa d’aquí, i vés a Judea, a   que els teus deixebles també vegin les obres que fas.
4 Perquè ningú no fa res en secret quan vol ser conegut públicament. Si fas aquestes coses, mostra’t al món. 5 Perquè ni els seus germans no creien en ell.
6 Jesús, doncs, els diu: El meu temps no ha arribat encara, però el vostre temps és sempre a punt.
7 Elmónnouspotodiar:peròami m’odia, perquè jo dono testimoni sobre ell, que les seves obres són dolentes.
8 Pugeu-hi vosaltres a aquesta festa. Jo encara no pujo a aquesta festa, perquè el meu temps encara no s’ha complert.
9 I havent-los dit aquestes paraules, romangué encara a Galilea.
10 Però quan els seus germans van haver pujat a la festa, llavors ell també hi va pujar, però no pública- ment sinó com en secret.
11 I els jueus el cercaven en la festa, i deien: On és aquell?
12 I hi havia molt murmuri sobre ell entre les multituds. Els uns deien: És bo. D’altres deien: No, sinó que enganya la gent.
13 Tanmateix, ningú no parlava d’ell en públic, per por dels jueus.
14 I quan ja era la meitat de la festa, Jesús pujà al temple i ensenyava.
15 I els jueus estaven admirats, i deien: Com és que aquest sap de lletres, sense haver estudiat?
16 Jesús els respongué i digué: La meva doctrina no és meva, sinó del qui m’ha enviat.
17 Si algú vol fer la voluntat d’ell, coneixerà si la doctrina és de Déu o si jo parlo pel meu compte.
18 El qui parla pel seu compte, cerca la pròpia glòria, però qui cerca la glòria del qui l’ha enviat, aquest és veraç, i en ell no hi ha injustícia.
19 ¿No us va donar Moisès la Llei, i cap de vosaltres no compleix la Llei? Per què cerqueu de matar-me?
20 La multitud respongué i digué: Tens un dimoni. Qui cerca de matar-te? 21 Jesús respongué i els digué: Vaig fer una obra, i tots us admireu.
22 Per això Moisès us donà la cir- cumcisió, no que sigui de Moisès, sinó dels pares, i en dissabte circum- cideu un home.
23 Si un home rep la circumcisió en dissabte, a   de no trencar la Llei de Moisès, ¿us indigneu contra mi per- què en dissabte he guarit un home sencer?
24 No judiqueu segons l’aparença, sinó judiqueu amb judici just.
25 Llavors alguns dels de Jerusalem deien: ¿No és aquest el qui cerquen de matar?
26 I mira, parla en públic i no li diuen res. ¿Han reconegut de debò els dirigents que aquest és realment el Crist?
27 Però aquest sabem d’on és. En canvi quan vingui el Crist, ningú no sabrà d’on és.
28 Llavors Jesús, mentre ensenyava en el temple, exclamà dient: A mi em coneixeu i sabeu d’on sóc. I no he vingut pel meu compte, sinó que el qui m’ha enviat és veritable, a qui vosaltres no coneixeu.
7:2 Lv 23:34 7:6 Jn 2:4; 7:30 7:22 Gn 17:10; Lv 12:3 7:23 Jn 5:8, 9 1132


   1138   1139   1140   1141   1142