Page 1142 - Biblia Català TBS
P. 1142

Joan 8
5 I Moisès, en la Llei, ens va manar d’apedregar aquesta mena de dones. Tu, doncs, què hi dius?
6 Deien això per posar-li un parany a   de tenir de què acusar-lo. Però Jesús s’ajupí i escrivia a terra amb el dit sense atendre’ls.
7 I com que ells insistien a pregun- tar-li, es dreçà i els digué: El qui de vosaltres no tingui pecat, que sigui el primer a llançar-li la pedra.
8 I, tornant-se a ajupir, continuava escrivint a terra.
9 Però ells, havent escoltat això i acusats per la consciència, van anar sortint un a un, començant pels més vells,  ns als darrers. I restà només Jesús, i la dona dreta al mig.
10 I Jesús es dreçà i, no veient ningú més llevat de la dona, li va dir: Dona, on són aquells que t’acusaven? Ningú no t’ha condemnat?
11 I ella digué: Ningú, Senyor. I Jesús li digué: Jo tampoc no et con- demno. Vés-te’n, i no pequis més.
12 Llavors Jesús els va parlar una altra vegada, dient: Jo sóc la llum del món, el qui em segueix no caminarà en la fosca, sinó que tindrà la llum de la vida.
13 Aleshores els fariseus li digueren: Tu dónes testimoni de tu mateix, el teu testimoni no és verídic.
14 Respongué Jesús i els digué: Encara que jo dono testimoni de mi mateix, el meu testimoni és verídic, perquè sé d’on he vingut i on vaig, però vosaltres no sabeu d’on vinc ni on vaig.
15 Vosaltres judiqueu segons la carn. Jo no judico ningú.
16 I si judiqués jo, el meu judici seria verídic, perquè no sóc jo sol, sinó jo i el Pare que m’ha enviat.
17 I en la vostra Llei hi ha escrit que el testimoni de dos homes és verídic. 18 Jo sóc el qui dono testimoni de mi mateix, i el Pare que m’ha enviat també dóna testimoni de mi.
19 Li digueren llavors: On és el teu Pare? Jesús respongué: No em conei- xeuniami,nielmeuPare.Siem coneguéssiu a mi, també coneixeríeu el meu Pare.
20 Jesús va dir aquestes paraules al lloc de la caixa de les ofrenes, ensenyant en el temple. I ningú no el va agafar, perquè encara no havia arribat la seva hora.
21 Llavors Jesús els tornà a dir: Jo me’n vaig, i em cercareu, i morireu en el vostre pecat. On jo vaig, vosal- tres no podeu venir.
22 Deien llavors els jueus: ¿Que potser es vol matar, que diu: On jo vaig, vosaltres no podeu venir?
23 I els digué: Vosaltres sou de baix, jo sóc de dalt. Vosaltres sou d’aquest món, jo no sóc d’aquest món.
24 Per això us he dit que morireu en els vostres pecats. Perquè si no cre- ieu que Jo sóc, morireu en els vostres pecats.
25 Llavors li deien: Qui ets tu? I Jesús els digué: Des del principi us ho estic dient.
26 Tinc moltes coses a dir i a judicar de vosaltres; però el qui m’ha enviat és veraç, i les coses que jo he escoltat d’ell, les dic al món.
27 No van entendre que els parlava del Pare.
28 Llavors Jesús els digué: Quan haureu alçat enlaire el Fill de l’home, llavors sabreu que Jo sóc, i que de mi mateix no faig res, sinó tal com el meu Pare em va ensenyar, dic aquestes coses.
29 I el qui m’ha enviat és amb mi. El Pare no m’ha deixat sol, perquè jo faig sempre les obres que li plauen. 30 En dir aquestes paraules, molts van creure en ell.
31 Llavors Jesús deia als jueus que havien cregut en ell: Si vosaltres
8:5 Lv 20:10 8:17 Dt 19:15 8:24 Ex 3:14; Mc 16:16 8:28 Jn 3:14; 12:32 1134


   1140   1141   1142   1143   1144