Page 1144 - Biblia Català TBS
P. 1144

Joan 8, 9
58 Jesús els digué: En veritat, en veritat us dic: Abans que Abraham existís, Jo sóc.
59 Llavors agafaren pedres per llançar-les-hi. Però Jesús s’amagà i va sortir del temple passant pel mig d’ells, i així se n’anà.
9I passant, veié un home cec de naixement.
2 I els seus deixebles li preguntaren, dient: Rabbí, ¿qui va pecar, aquest o els seus pares, perquè hagi nascut cec?
3 Jesús respongué: Ni aquest va pe- car ni els seus pares, sinó a   que es manifestin en ell les obres de Déu.
4 Amiemcalferlesobresdelqui m’ha enviat, mentre és de dia. Ve la nit, quan ningú no pot treballar.
5 Mentre sóc al món, sóc la llum del món.
6 Havent dit això, escopí a terra, i va fer fang amb la saliva i va untar el fang sobre els ulls del cec.
7 I li digué: Vés, renta’t a la piscina de Siloè –que es tradueix, Enviat–. Se n’hi anà, doncs, i es rentà i tornà veient-hi.
8 Llavors els veïns i els qui abans l’havien vist que era cec, deien: ¿No és aquest el qui seia i demanava almoina?
9 Uns deien: És aquest. Uns altres: Se li assembla. Ell deia: Sóc jo.
10 Li deien, doncs: Com se t’han obert els ulls?
11 Ell respongué i digué: Un home queesdiuJesúsvaferfangiemva untarelsullsiemvadir:Vésala piscina de Siloè i renta’t. I hi vaig anar, i després de rentar-me, vaig rebre la vista.
12 Llavors li digueren: On és ell? Diu: No ho sé.
13 Dugueren als fariseus aquell que abans era cec.
8:58 Jn 1:1-3; Ex 3:14; Col 1:17 9:5 Jn 8:12; 12:35 1136
14 I era dissabte quan Jesús va fer el fang i li va obrir els ulls.
15 Novament, doncs, també els fa- riseus li van preguntar com havia rebut la vista. I ell els digué: Em va posar fang sobre els ulls, i em vaig rentar, i hi veig.
16 Llavors alguns dels fariseus deien: Aquest home no és pas de Déu perquè no guarda el dissabte. Altres deien: Com pot un home pe- cador fer aquesta mena de senyals? I hi havia divisió entre ells.
17 Tornaren a dir al cec: Tu, què dius d’ell, ja que t’ha obert els ulls? I digué: És un profeta.
18 Però els jueus no es cregueren que fos cec i que hagués rebut la vista,  ns que van cridar els pares del qui havia rebut la vista,
19 i els van preguntar, dient: ¿És aquest el vostre  ll, que vosaltres dieu que va néixer cec? Com és, doncs, que ara hi veu?
20 Els seus pares els respongueren i digueren: Sabem que aquest és el nostre  ll i que va néixer cec.
21 Però com és que ara hi veu, no ho sabem, o qui li ha obert els ulls, nosal- tres no ho sabem pas. És prou gran. Pregunteu-li: ell parlarà per si mateix. 22 Els seus pares digueren això, perquè tenien por dels jueus; car els jueus ja havien acordat que si algú a rmava que ell era el Crist, fos exclòs de la sinagoga.
23 Per això els seus pares havien dit: És prou gran, pregunteu-li.
24 Llavors van cridar per segona vegada l’home que havia estat cec, i li digueren: Dóna glòria a Déu. Nosaltres sabem que aquest home és un pecador.
25 Llavors ell respongué i digué: Si és pecador, no ho sé. Una cosa sé: que jo era cec i ara hi veig.
26 I li tornaren a dir: Què et va fer? Com et va obrir els ulls?
9:6 Mc 7:33; 8:23


   1142   1143   1144   1145   1146