Page 1147 - Biblia Català TBS
P. 1147

3 Les germanes, doncs, li enviaren a dir: Senyor, heus aquí, aquell qui estimes està malalt.
4 I Jesús, havent escoltat això, digué: Aquesta malaltia no és de mort, sinó per a la glòria de Déu, a   que el Fill de Déu sigui glori cat per mitjà seu.
5 I Jesús estimava Marta, i la seva germana, i Llàtzer.
6 Quan escoltà, doncs, que estava malalt, llavors encara va romandre dos dies en el lloc on era.
7 Llavors, després d’això, diu als deixebles: Tornem a Judea.
8 Els deixebles li diuen: Rabbí, ara els jueus intentaven apedregar-te, ¿i hi vas una altra vegada?
9 Jesús respongué: No són dotze les hores del dia? Si un camina de dia, no ensopega, perquè veu la llum d’aquest món.
10 Però si algú camina de nit, enso- pega, perquè no hi ha llum en ell. 11 Va dir aquestes paraules, i des- prés d’això els diu: El nostre amic Llàtzer s’ha adormit, però vaig a desvetllar-lo.
12 Els seus deixebles, doncs, li di- gueren: Senyor, si s’ha adormit, es posarà bo.
13 Però Jesús havia parlat de la seva mort, però ells es van pensar que parlava del dormir del son.
14 Llavors Jesús els digué clara- ment: Llàtzer és mort.
15 I m’alegro per vosaltres que jo no hi era, a   que cregueu. Però anem a ell.
16 Aleshores Tomàs, l’anomenat Dídim, digué als seus companys: Anem-hi també nosaltres, a morir amb ell.
17 Llavors quan Jesús hi arribà, va trobar que ja feia quatre dies que era en el sepulcre.
11:8 Jn 10:31 11:25 Jn 6:40 11:27 Jn 6:69
Joan 11
18 I Betània era prop de Jerusalem, a uns quinze estadis,
19 i molts dels jueus havien anat a Marta i Maria, a consolar-les pel seu germà.
20 Llavors quan Marta va sentir que Jesús arribava, anà a trobar-lo; i Maria s’estigué asseguda a casa.
21 Llavors Marta digué a Jesús: Senyor, si haguessis estat aquí, el meu germà no hauria mort.
22 Però nsitotaraséquetotelque demanis a Déu, Déu t’ho donarà.
23 Jesús li diu: El teu germà ressus- citarà.
24 Li diu Marta: Sé que ressuscitarà en la resurrecció, en el darrer dia.
25 Jesús li digué: Jo sóc la resur- recció i la vida; el qui creu en mi, encara que mori, viurà.
26 Itotelquiviuicreuenmi,no morirà mai. Creus això?
27 Li diu: Sí, Senyor, jo he cregut que tu ets el Crist, el Fill de Déu, que has vingut al món.
28 I després de dir això, se n’anà i va cridar la seva germana Maria, i li digué en secret: El Mestre és aquí i et crida.
29 Ella, en sentir-ho, s’alçà ràpida- ment i anà cap a ell.
30 I Jesús encara no havia arribat al poble, sinó que era al mateix lloc on Marta l’havia anat a trobar.
31 Els jueus, doncs, que eren amb ella a la casa i la consolaven, en veure Maria que s’alçava de pressa i sortia, la van seguir, i deien: Se’n va al sepulcre per plorar allà.
32 Llavors, quan Maria arribà on era Jesús i el veié, va caure als seus peus, dient-li: Senyor, si haguessis estat aquí, el meu germà no s’hauria mort. 33 Llavors Jesús, quan la veié plo- rant i que els jueus que havien vin- gut amb ella també ploraven, es va commoure en l’esperit i es contorbà.
1139


   1145   1146   1147   1148   1149