Page 115 - Biblia Català TBS
P. 115

14 I féu tapissos de pèl de cabra per un tendal damunt del tabernacle: féu onze d’aquells tapissos.
15 La llargada de cada tapís era de trenta colzades i l’amplada de cada tapís de quatre colzades; els onze tapissos tenien la mateixa mida.
16 I va unir cinc tapissos d’un costat i sis tapissos d’un altre costat.
17 I va fer cinquanta bagues a la vora del tapís, a l’extrem de la pri- mera juntura, i cinquanta bagues a la vora del darrer tapís de la segona juntura.
18 I va fer cinquanta fermalls de bronze per unir la tenda, per ser una. 19 I va fer per a la tenda una cober- ta de pells de moltó tenyides de vermell, i una coberta de pells de tàkhaix per al damunt.
20 I va fer les posts per al tabernacle de fusta d’acàcia, les posà dretes.
21 La llargada d’una post era de deu colzades, i l’amplada d’una post d’una colzada i mitja.
22 Cada post tenia dos espigons units l’un amb l’altre: així ho féu per a totes les posts del tabernacle.
23 I va fer les posts per al taberna- cle: vint posts pel costat del Nègueb, cap al sud.
24 I va fer quaranta sòcols de plata sota les vint posts, dos sòcols sota una post per als seus dos espigons, i dos sòcols sota una altra post per als seus dos espigons.
25 I per a l’altre costat del taberna- cle, cap al nord, vint posts,
26 i els seus quaranta sòcols de plata, dos sòcols sota una post i dos sòcols sota una altra post.
27 I per al costat de darrere del tabernacle, cap a l’oest, va fer sis posts.
28 I va fer dues posts per als angles de darrere del tabernacle.
29 I eren aparellades per la part del davall, i eren aparellades per la part del damunt a una anella. Així va
Èxode 36, 37
fer les dues posts que hi ha als dos cantons.
30 I hi havia vuit posts amb els seus sòcols de plata, és a dir, setze sòcols, dos sòcols sota cada post.
31 I féu travessers de fusta d’acàcia, cinc per a les posts d’un costat del tabernacle,
32 i cinc travessers per a les posts de l’altre costat del tabernacle, i cinc travessers per a les posts del costat oest del tabernacle.
33 I féu el travesser mitjà per  car-lo entremig de les posts de cap a cap. 34 I recobrí d’or les posts, i féu les seves anelles d’or on s’encaixaven els travessers, i recobrí els travessers amb or.
35 Iféuunveldeblauideporpra i d’escarlata i de lli   retort, feina d’artesà. Hi féu querubins.
36 I li féu quatre columnes d’acàcia i les recobrí d’or, amb els seus ganxos d’or, i va fondre per a elles quatre sòcols de plata.
37 I per a l’entrada de la tenda féu una cortina de blau i porpra i escar- lata i lli   retort, feina de brodador; 38 i les seves cinc columnes i els seus ganxos; i recobrí d’or els seus capitells i les seves anelles, i els seus cinc sòcols eren de bronze.
37
mitja la seva llargada, d’una colzada i mitja la seva amplada, i d’una col- zada i mitja la seva alçada.
2 I la recobrí d’or pur per dins i per fora, i féu una motllura d’or al voltant. 3 I fongué quatre anelles d’or per als seus quatre peus, dues anelles a l’un costat i dues anelles a l’altre.
4 I féu unes barres de fusta d’acàcia, i les recobrí d’or.
5 I  cà les barres dins les anelles dels costats de l’arca, per transportar l’arca.
I Bessalel féu l’arca de fusta
d’acàcia, de dues colzades i
107


   113   114   115   116   117