Page 1150 - Biblia Català TBS
P. 1150

Joan 12, 13
un tro. Altres deien: Li ha parlat un àngel.
30 Jesús respongué i digué: No és pas per mi que ha vingut aquesta veu, sinó per vosaltres.
31 Ara és el judici d’aquest món, ara el príncep d’aquest món serà llançat fora.
32 I jo, quan sigui enlairat de la terra, atrauré tothom a mi.
33 Això ho deia indicant amb quina mena de mort havia de morir.
34 La multitud li respongué: Nosal- tres hem escoltat de la Llei que el Crist roman per sempre. ¿I com és que tu dius: Cal que el Fill de l’home sigui enlairat? Qui és aquest Fill de l’home?
35 Llavors Jesús els digué: Encara per una mica de temps la llum és amb vosaltres. Camineu mentre teniu la llum, a   que la tenebra no us sorprengui; perquè el qui camina en la tenebra no sap on va.
36 Mentre teniu la llum, creieu en la llum, a   que sigueu  lls de la llum. Jesús va dir aquestes paraules, i se n’anà i s’amagà d’ells.
37 I malgrat que havia fet tants se- nyals davant d’ells, no creien en ell. 38 A   que es complís la paraula que digué el profeta Isaïes: Senyor, ¿qui ha cregut el nostre missatge? I ¿a qui s’ha revelat el braç del Senyor?
39 Per això no podien creure, per- què també digué Isaïes:
40 Ha encegat els seus ulls, i ha en- durit el seu cor, no sigui que hi vegin amb els ulls, i comprenguin amb el seu cor, i es converteixin, i els guarei- xi.
41 Isaïes digué això quan veié la seva glòria, i parlà d’ell.
42 Tanmateix, però, també entre els principals, molts van creure en ell; encara que a causa dels fariseus
no ho confessaven, perquè no els traguessin de la sinagoga.
43 Car s’estimaven més la glòria dels homes que no pas la glòria de Déu.
44 I Jesús exclamà i digué: El qui creu en mi, no creu en mi, sinó en el qui m’ha enviat.
45 Ielquiemveuami,veuaquell qui m’ha enviat.
46 Jo, la llum, he vingut al món a   que tot el qui creu en mi no resti en la tenebra.
47 I si algú escolta les meves parau- les i no creu, jo no el judico: perquè no he vingut a judicar el món, sinó per salvar el món.
48 El qui em rebutja i no rep les meves paraules, té el qui el judica: la paraula que he parlat, aquesta el judicarà al darrer dia.
49 Perquè jo no he parlat per pròpia iniciativa, sinó que el Pare que m’ha enviat, ell em va donar manament delquehedediridelquehede parlar.
50 I sé que el seu manament és vida eterna. Així que les coses que jo parlo, les parlo tal com el Pare m’ha dit.
13I abans de la festa de la Pasqua, sabent Jesús que havia arribat la seva hora d’anar-se’n d’aquest món al Pare, havent estimat els seus que eren al món, els estimà  ns a
la  .
2 I a l’hora de sopar, quan el diable ja havia  cat en el cor de Judes Iscariot,  ll de Simó, que el lliurés, 3 sabent Jesús que el Pare li havia donat totes les coses a les mans, i que de Déu havia sortit i a Déu tor- nava,
4 s’alçà del sopar, es tragué el man- tell, i havent pres una tovallola se la cenyí.
5 Després va  car aigua en el gi- brell, i començà a rentar els peus
12:38 Is 53:1 12:41 Is 6:1-10
12:32 Jn 3:14; 8:28 12:34 Ps 110:4; Is 9:7; Dn 2:44 12:49 Dt 18:18-19 13:1 Jn 17:1, 11
1142


   1148   1149   1150   1151   1152