Page 1153 - Biblia Català TBS
P. 1153

23 Jesús respongué i li va dir: Si algú m’estima, guardarà la meva paraula, i el meu Pare l’estimarà, i vindrem a ell i farem estada amb ell.
24 El qui no m’estima no guarda les meves paraules, i la paraula que es- colteu no és meva, sinó del Pare que m’ha enviat.
25 Us he dit aquestes coses estant amb vosaltres.
26 Però l’Encoratjador, l’Esperit Sant, que el Pare enviarà en el meu Nom, ell us ensenyarà totes les coses i us farà recordar tot el que us he dit.
27 La pau us deixo, la meva pau us dono. Jo us la dono, no pas com el món la dóna. Que el vostre cor no es pertorbi, ni s’espanti.
28 Heu escoltat que jo us he dit: Me’n vaig i torno a vosaltres. Si m’estiméssiu, us alegraríeu perquè he dit: Me’n vaig al Pare, perquè el meu Pare és més gran que jo.
29 I us ho he dit ara, abans que s’esdevingui, perquè quan s’hagi es- devingut, cregueu.
30 Ja no parlaré gaire amb vosaltres, perquè ve el príncep d’aquest món; i en mi no hi té res.
31 Però és perquè el món conegui que estimo el Pare i que obro tal com el Pare m’ha manat. Alceu-vos, anem-nos-en.
Joan 14, 15
el cep, així tampoc vosaltres si no resteu en mi.
5 Jo sóc el cep, vosaltres els sar- ments. El qui resta en mi, i jo en ell, aquest porta molt de fruit: perquè sense mi no podeu fer res.
6 Si algú no resta en mi, és llançat a fora com el sarment i s’asseca. I els apleguen i els llancen al foc i cremen.
7 Si resteu en mi, i les meves parau- les resten en vosaltres, demanareu el que voldreu i us serà concedit.
8 En això és glori cat el meu Pare: que porteu molt de fruit. I sereu els meus deixebles.
9 Com el Pare m’ha estimat, així també jo us he estimat: resteu en el meu amor.
10 Si guardeu els meus manaments, restareu en el meu amor, tal com jo he guardat els manaments del meu Pare i resto en el seu amor.
11 Us he dit aquestes coses a   que el meu goig resti en vosaltres i el vostre goig sigui complet.
12 Aquest és el meu manament, que us estimeu els uns als altres, tal com jo us he estimat.
13 Ningú no té un amor més gran que aquest, que algú posi la seva vida a favor dels seus amics.
14 Vosaltres sou els meus amics, si feu tot el que jo us mano.
15 Ja no us dic servents, perquè el servent no sap allò que fa el seu amo. A vosaltres us he dit amics, perquè tot el que he escoltat de part del meu Pare, us ho he fet conèixer. 16 No m’heu elegit vosaltres a mi, sinó que jo us he elegit a vosaltres, i us he posat perquè aneu i porteu fruit, i el vostre fruit perduri; a   que tot allò que demaneu al Pare en el meu Nom, us ho doni.
17 Això us mano: Que us estimeu els uns als altres.
15
Jo sóc el cep veritable, i el meu
Pare és el vinyater.
2 Tot sarment que en mi no porta fruit, el talla, i el que porta fruit, el neteja, a   que porti més fruit.
3 Vosaltres ja sou nets per la parau- la que us he parlat.
4 Resteu en mi, i jo en vosaltres. Així com el sarment no pot portar fruit per ell mateix si no resta en
14:26 Jn 16:13; 1Jn 2:20, 27 14:31 Ps 40:8 15:7 Jn 14:13; 16:23 15:12 Jn 13:34 15:16 1Jn 4:10, 19
1145


   1151   1152   1153   1154   1155