Page 1154 - Biblia Català TBS
P. 1154

Joan 15, 16
18 Si el món us odia, sapigueu que m’ha odiat a mi primer que a vosal- tres.
19 Si fóssiu del món, el món estima- ria allò que és seu. Però com que no sou del món, sinó que jo us he elegit del món, per això el món us odia.
20 Recordeu la paraula que jo us he dit: Un servent no és més gran que el seu amo. Si a mi m’han perseguit, també us perseguiran a vosaltres; si han guardat la meva paraula, també guardaran la vostra.
21 Però tot això us ho faran per causa del meu Nom, perquè no co- neixen aquell qui m’ha enviat.
22 Si no hagués vingut i no els ha- gués parlat, no tindrien pecat, però ara no tenen excusa del seu pecat. 23 El qui m’odia a mi, també odia el meu Pare.
24 Si no hagués fet entre ells aques- tes obres que ningú altre no ha fet, no tindrien pecat. Ara, però, les han vist, i m’odien a mi i el meu Pare.
25 Però és perquè es compleixi la paraula escrita en la Llei d’ells: M’han odiat sense motiu.
26 Quan vingui l’Encoratjador, que jo us enviaré des del Pare, l’Esperit de la veritat, que procedeix del Pare, ell donarà testimoni de mi.
27 I vosaltres doneu també testi- moni, perquè sou amb mi des del principi.
5 Però ara me’n vaig a aquell qui m’ha enviat, i ningú de vosaltres no em pregunta: On vas?
6 Sinó que la tristesa ha omplert el vostre cor perquè us he dit aquestes coses.
7 Però us dic la veritat, us convé que jo me’n vagi perquè si no me’n vaig, l’Encoratjador no vindrà a vosaltres; però si me’n vaig, us l’enviaré.
8 I quan ell vingui reprovarà el món de pecat, i de justícia, i de judici:
9 de pecat, perquè no creuen en mi; 10 de justícia, perquè vaig al meu Pare, i ja no em veureu;
11 i de judici, perquè el príncep d’aquest món ja ha estat judicat.
12 Encara tinc moltes coses a dir- vos, però ara mateix no les podeu suportar.
13 Però quan vingui ell, l’Esperit de la veritat, us guiarà a tota la veritat, perquè no parlarà pel seu compte, sinó que dirà tot allò que escolti, i us farà saber les coses que han de venir. 14 Ell em glori carà, perquè rebrà del meu i us ho farà saber.
15 Tot allò que té el Pare és meu. Per això he dit que rebrà del meu i us ho farà saber.
16 Una mica, i no em veureu, i una altra mica, i em veureu, perquè me’n vaig al Pare.
17 Llavors alguns dels seus deixe- bles es digueren entre ells: ¿Què és això que ens diu: Una mica, i no em veureu, i una altra mica, i em veu- reu, i: Perquè me’n vaig al Pare?
18 Deien, doncs: ¿Què és això que diu: Una mica? No entenem el que diu.
19 Llavors Jesús conegué que li vo- lien preguntar, i els va dir: ¿Us feu preguntes entre vosaltres sobre això que he dit: Una mica, i no em veu- reu, i una altra mica, i em veureu?
16
Us he dit aquestes coses per-
què no us escandalitzeu.
2 Us expulsaran de les sinagogues, i  ns ve l’hora que tot el qui us mati pensarà que ofereix un servei a Déu. 3 I us faran això perquè no han conegut el Pare ni a mi.
4 Però us ho he dit, perquè quan ar- ribi l’hora recordeu que jo us havia parlat d’aquestes coses. No us les vaig dir des del principi, perquè era amb vosaltres.
15:25 Ps 35:19; 69:4 15:27 Lc 24:48; Ft 1:8 16:2 Ft 26:9 16:7 Jn 14:16 16:14, 15 el mot grec “lambano” vol dir tant “rebre” com “prendre”
1146


   1152   1153   1154   1155   1156