Page 1155 - Biblia Català TBS
P. 1155

20 En veritat, en veritat us dic, que vosaltres plorareu i gemegareu, mentre el món s’alegrarà; i vosaltres tindreu angúnia, però la vostra an- gúnia es tornarà en goig.
21 La dona, quan ha d’infantar, té angúnia perquè ha arribat la seva hora, però quan ha nascut el  ll, ja no es recorda més del sofriment, pel goig que hagi nascut un home al món.
22 També vosaltres, doncs, ara teniu angúnia, però us tornaré a veure i el vostre cor s’alegrarà, i ningú no us prendrà el vostre goig.
23 I en aquell dia no em pregunta- reu res. En veritat, en veritat us dic, que qualsevol cosa que demaneu al Pare en el meu Nom, us la donarà. 24 Fins ara no heu demanat res en el meu Nom. Demaneu i rebreu, perquè el vostre goig sigui complet.
25 Us he dit aquestes coses en  gu- res, però ve l’hora que ja no us par- laré en  gures, sinó que us parlaré clarament del Pare.
26 En aquell dia demanareu en el meu Nom, i no us dic que jo pregaré el Pare per vosaltres,
27 ja que el Pare mateix us estima, perquè vosaltres m’heu estimat, i heu cregut que jo he sortit de Déu. 28 He sortit del Pare i he vingut al món; novament deixo el món i me’n torno al Pare.
29 Li diuen els seus deixebles: Heus aquí, ara parles clarament, i parles sense cap  gura.
30 Ara sabem que saps totes les coses i no et cal que ningú et pre- gunti. En això creiem que has sortit de Déu.
31 Jesús els va respondre: Ara cre- ieu?
32 Heus aquí, ve l’hora, i ara ha arribat, que sereu dispersats cadascú pel seu cantó, i em deixareu sol. Però no estic sol, perquè el Pare és amb mi.
Joan 16, 17
33 Us he dit aquestes coses a   que en mi tingueu pau. En el món tindreu tribulació, però tingueu con-  ança, jo he vençut el món.
16:22 Jn 20:20 16:27 Jn 17:8 16:32 Mc 14:27, 50
17:4 Jn 19:30 17:12 Ps 41:9
17
Pare, ha arribat l’hora. Glori ca el teu Fill, perquè també el teu Fill et glori qui,
2 segons la potestat que li has donat sobre tota la humanitat, a   que a tot el que li has donat, els doni la vida eterna.
3 I aquesta és la vida eterna: que et coneguin a tu, l’únic veritable Déu, i el qui tu has enviat, Jesu-Crist.
4 Jo t’he glori cat a la terra. He complert l’obra que m’has donat a fer.
5 I ara glori ca’m tu, Pare, al teu costat amb la glòria que tenia amb tu abans que el món existís.
6 He manifestat el teu Nom als homes que m’has donat del món. Eren teus i me’ls has donat, i han guardat la teva paraula.
7 Ara han reconegut que totes les coses que m’has donat vénen de tu, 8 perquè els he donat les paraules que m’has donat, i ells les han rebut, i han reconegut de veritat que he sortit de tu, i han cregut que tu m’has enviat.
9 Jo prego per ells. No prego pel món, sinó per aquells que m’has donat, perquè són teus.
10 Itotelmeuésteu,ielteués meu, i sóc glori cat en ells.
11 I ja no estic més en el món, però ells estan en el món, i jo vinc a tu. Pare sant, guarda’ls en el teu Nom, els qui m’has donat, a   que siguin u, com nosaltres.
12 Mentre jo era amb ells en el món, jo els guardava en el teu Nom. He protegit els que m’has donat, i cap d’ells no s’ha perdut sinó el  ll de
Jesús va dir aquestes paraules,
i alçà els ulls al cel i digué:
1147


   1153   1154   1155   1156   1157