Page 1157 - Biblia Català TBS
P. 1157

13 I primer el van dur a Annàs, que era sogre de Caifàs, el qual era gran sacerdot aquell any.
14 I Caifàs era el qui havia aconse- llat als jueus: És convenient que un sol home mori pel poble.
15 I Simó Pere seguia Jesús, i també un altre deixeble; aquest deixeble era conegut del gran sacerdot, i entrà amb Jesús al pati del gran sacerdot.
16 I Pere s’havia quedat a fora, vora la porta. Llavors l’altre deixeble, el qui era conegut del gran sacerdot, sortí i parlà amb la portera, i féu entrar Pere.
17 Llavors la minyona portera diu a Pere: ¿No ets tu també dels deixe- bles d’aquest home? I ell diu: No ho sóc!
18 I els criats i els guardes s’esta- ven drets vora un caliu que havien encès, perquè feia fred i s’escalfaven; Pere també s’estava dret amb ells, escalfant-se.
19 Llavors el gran sacerdot va inter- rogar Jesús sobre els seus deixebles i sobre la seva doctrina.
20 Jesús li respongué: Jo he parlat obertament al món, jo sempre he en- senyat en la sinagoga i en el temple, on els jueus es reuneixen sempre, i no he dit res d’amagat.
21 Per què em preguntes? Pregunta als qui m’han escoltat, què els vaig explicar. Heus aquí, ells saben el que he dit.
22 I després de dir això, un dels guardes que era allí donà una bufe- tada a Jesús, dient: ¿Així respons al gran sacerdot?
23 Jesús li respongué: Si he par- lat malament, dóna prova del mal. Però, si he parlat bé, per què em pegues?
24 Llavors Annàs l’envià lligat a Caifàs, el gran sacerdot.
Joan 18
25 I Simó Pere s’estava dret escalfant-se; llavors li digueren: ¿No ets tu també un dels seus deixebles? Ell ho negà, i digué: No ho sóc.
26 Un dels criats del gran sacerdot, parent d’aquell a qui Pere havia tallat l’orella, li diu: ¿No t’he vist a l’hort amb ell?
27 Pere, doncs, ho va negar una altra vegada, i a l’instant un gall va cantar.
28 Llavors van dur Jesús de casa de Caifàs al pretori. I era de matinada; i ells no van entrar en el pretori per no contaminar-se, a   de poder menjar la Pasqua.
29 Pilat, doncs, sortí a fora cap a ells i digué: Quina acusació porteu contra aquest home?
30 Respongueren i li digueren: Si aquest no fos un malfactor, no te l’hauríem lliurat.
31 Llavors Pilat els digué: Preneu-lo vosaltres i judiqueu-lo segons la vos- tra llei. Els jueus, llavors, li digueren: A nosaltres no ens és permès d’exe- cutar ningú.
32 A   que es complís la paraula de Jesús, que havia dit indicant de quina mena de mort havia de morir.
33 Llavors Pilat tornà a entrar al pretori, i va cridar Jesús i li digué: ¿Tu ets el Rei dels jueus?
34 Jesús li respongué: ¿Dius això de per tu mateix, o altres t’ho han dit de mi?
35 Pilat respongué: ¿Que potser sóc jueu, jo? La teva nació i els principals sacerdots t’han lliurat a mi. Què has fet?
36 Jesús respongué: El meu regne no és d’aquest món. Si el meu regne fos d’aquest món, els meus servents lluitarien perquè no fos lliurat als jueus. Ara però, el meu regne no és d’aquí.
37 Llavors Pilat li digué: Així doncs, tu ets rei? Jesús respongué: Tu dius
18:14 Jn 11:49, 50 18:28 Mt 27:1 18:32 Jn 12:32, 33 18:36 Jn 6:15
1149


   1155   1156   1157   1158   1159