Page 1158 - Biblia Català TBS
P. 1158

Joan 18, 19
que jo sóc Rei. Jo per això he nas- cut, i per això he vingut al món: per donar testimoni de la veritat. Tot el qui és de la veritat escolta la meva veu.
38 Pilat li diu: Què és la veritat? I havent dit això, tornà a sortir cap als jueus i els diu: Jo no trobo cap causa de condemna en ell.
39 Però és costum vostre que us alliberi un presoner per la Pasqua. ¿Voleu, doncs, que us alliberi el Rei dels jueus?
40 Llavors tots van tornar a cridar dient: Aquest no, sinó Barrabàs! I Barrabàs era un bandoler.
9 i va entrar novament al pretori, i diu a Jesús: D’on ets tu? Però Jesús no li tornà resposta.
10 Llavors Pilat li diu: ¿A mi no em parles? ¿No saps que tinc potestat per cruci car-te, i tinc potestat per alliberar-te?
11 Jesús respongué: No tindries cap potestat contra mi, si no t’hagués estat donada de dalt. Per això, el qui m’ha lliurat a tu té un pecat més gran.
12 D’ençà d’això Pilat intentava d’alliberar-lo, però els jueus crida- ven dient: Si alliberes aquest, no ets amic del Cèsar. Tot aquell que es fa rei s’oposa al Cèsar.
19
Llavors Pilat prengué Jesús i el
va assotar.
2 I els soldats van trenar una corona d’espines, la hi posaren al cap, i el revestiren amb un mantell de por- pra;
3 i deien: Salut, Rei dels jueus! I li donaven bufetades.
Quan Pilat va sentir aquestes
4 Llavors Pilat va tornar a sortir a fora, i els diu: Heus aquí, us el duc a fora perquè sapigueu que no trobo en ell cap causa de condemna.
5 Llavors Jesús va sortir a fora por- tant la corona d’espines i el mantell de porpra. I Pilat els diu: Heus aquí l’home!
6 Llavors, quan el van veure els principals sacerdots i els guardes, van cridar dient: Cruci ca’l, cruci ca’l! Pilat els diu: Preneu-lo vosaltres i cruci queu-lo, perquè jo no trobo en ell causa de condemna.
7 Els jueus li respongueren: Nosaltres tenim una llei, i segons la nostra llei ha de morir, perquè s’ha fet Fill de Déu.
8 Llavors, quan Pilat va sentir aquestes paraules, va tenir encara més por;
13
paraules, va dur Jesús a fora, i s’assegué en el tribunal, en el lloc que s’anomena Enllosat, i en hebreu Gabbatà.
14 I era la Preparació de la Pasqua, vers l’hora sisena. I diu als jueus: Heus aquí el vostre Rei!
15 Però ells van cridar: Fora, fora! Cruci ca’l! Pilat els diu: ¿El vostre Rei, haig de cruci car? Els principals sacerdots respongueren: No tenim rei fora del Cèsar.
16 Llavors, doncs, els el va lliurar perquè fos cruci cat. I van agafar Jesús, i se’l van endur.
19:3 Is 53:3, 5, 7 19:6-7 Lv 24:16 19:9 Ps 38:13; Is 53:7 19:17 Mt 27:32 19:18 Is 53:12; Mc 15:27, 28
1150
17 I, portant la seva creu, sortí cap a l’indret anomenat Lloc del Crani, que en hebreu es diu Gòlgota,
18 on el van cruci car, i amb ell uns altres dos, un a cada costat i Jesús al mig.
19 I Pilat va escriure també un rètol, i el va posar sobre la creu. La inscrip- ció era: Jesús el Natzarè, el Rei dels jueus.
20 Aquestrètol,doncs,elvanllegir molts dels jueus, perquè el lloc on Jesús fou cruci cat era prop de la


   1156   1157   1158   1159   1160