Page 1159 - Biblia Català TBS
P. 1159

ciutat, i era escrit en hebreu, en grec i en llatí.
21 Llavors els principals sacerdots dels jueus deien a Pilat: No escriguis: El Rei dels jueus; sinó que, ell va dir: Sóc Rei dels jueus.
22 Pilat respongué: El que he escrit, he escrit.
23 Llavors quan els soldats hagueren cruci cat Jesús, van prendre els seus vestits i en van fer quatre parts, una part per a cada soldat, i també la tú- nica. Però la túnica era sense costura, teixida d’una peça de dalt a baix.
24 Per això es van dir entre ells: No l’esquincem, sinó sortegem-la, a veure de qui serà, a   que es complís l’Escriptura que diu: Es repartiren els meus vestits, i es jugaren a la sort la meva roba. Això, doncs, és el que van fer els soldats.
25 I vora la creu de Jesús s’estaven la seva mare i la germana de la seva mare, Maria de Cleofàs, i Maria Magdalena. 26 I Jesús, en veure la seva mare, i al seu costat el deixeble que ell estimava, diu a la seva mare: Dona, heus aquí el teu  ll.
27 Després diu al deixeble: Heus aquí la teva mare. I des d’aleshores el deixeble la va rebre a casa seva.
28 Després d’això, sabent Jesús que ja s’havien complert totes les coses, a   que es complís l’Escriptura, diu: Tinc set.
29 Allà doncs hi havia una gerra plena de vinagre; i van xopar una esponja amb vinagre, i la van lligar en un hisop, i la van atansar a la seva boca.
30 Quan, doncs, Jesús hagué pres el vinagre, va dir: S’ha complert! I inclinant el cap, lliurà l’esperit.
31 Com que era la Preparació, a   que els cossos no restessin sobre
Joan 19
la creu durant el dissabte –perquè aquell dissabte era una gran diada–, els jueus van demanar a Pilat que els trenquessin les cames i els traguessin.
32 Llavors hi anaren els soldats, i van trencar les cames del primer i de l’altre que havia estat cruci cat amb ell.
33 Però en arribar a Jesús, com que van veure que ja era mort, no li van trencar les cames,
34 sinó que un dels soldats li va travessar el costat amb una llança, i de seguit en sortí sang i aigua.
35 I el qui ho ha vist n’ha donat tes- timoni, i el seu testimoni és autèntic, iellsapquediulaveritata que vosaltres cregueu.
36 Perquè aquestes coses s’esde- vingueren per tal que es complís l’Escriptura: No li serà trencat cap os.
37 I encara una altra Escriptura diu: Miraran el qui van traspassar.
38 I després d’aquestes coses, Josep d’Arimatea, que era deixeble de Jesús, però d’amagat per por dels jueus, va demanar a Pilat d’endur-se el cos de Jesús, i Pilat ho va perme- tre. Hi anà, doncs, i s’endugué el cos de Jesús.
39 I hi va anar també Nicodem, el qui primerament havia vingut a Jesús de nit, i va portar una mescla de mirra i àloe, com unes cent lliu- res.
40 Prengueren, doncs, el cos de Jesús, i el van embolcallar amb benes juntament amb les espècies aromà- tiques, segons és costum de sepultar entre els jueus.
41 I en el lloc on fou cruci cat hi havia un hort, i a l’hort un sepulcre nou on encara no havia estat posat ningú.
19:24 Ps 22:18 19:28 Ps 69:21 19:36 Ex 12:46; Nm 9:12; Ps 34:20 19:37 Za 12:10; Ap 1:7 19:39 Jn 3:1
1151


   1157   1158   1159   1160   1161