Page 1166 - Biblia Català TBS
P. 1166

Fets dels Apòstols 2, 3
44 I tots els creients estaven units i tenien totes les coses en comú.
45 I venien les propietats i els béns, i ho repartien entre tots, segons ca- dascú tenia necessitat.
46 Cada dia perseveraven unànimes en el temple, partien el pa en les cases, prenien l’aliment amb joia i senzillesa de cor,
47 lloant Déu, i tenien el favor de tot el poble. I el Senyor afegia cada dia a l’església els qui eren salvats.
3Pere i Joan pujaven junts al tem- ple a l’hora de la pregària, l’hora novena.
2 I hi era portat un home que havia estat coix des del ventre de la seva mare, al qual cada dia el posaven da- vant la porta del temple anomenada Formosa per demanar almoina als qui entraven al temple.
3 En veure Pere i Joan que anaven a entrar al temple, demanava una almoina.
4 I Pere, amb Joan, se’l va mirar  xament i digué: Mira’ns.
5 I ell estava pendent d’ells, espe- rant de rebre’n alguna cosa.
6 Llavors Pere digué: No tinc argent ni or, però et dono el que tinc: en el Nom de Jesu-Crist el Natzarè, alça’t i camina!
7 Ielvaagafarperlamàdretai l’aixecà; i immediatament se li van afermar les plantes dels peus i els turmells.
8 I d’un salt es posà dret i camina- va. I va entrar amb ells al temple, caminant i saltant, i lloant Déu.
9 Itotelpobleelvaveurecomca- minava i lloava Déu,
10 i reconeixien que aquell era el ma- teix que demanava almoina assegut a la porta Formosa del temple; i resta- ren plens d’estranyesa i d’admiració pel que li havia passat.
11 I el coix que havia estat guarit agafava Pere i Joan; i tot el poble,
atònits, van córrer plegats vers ells al pòrtic anomenat de Salomó.
12 I en veure-ho, Pere s’adreçà al poble: Homes israelites, per què us admireu d’això? O per què us  xeu en nosaltres com si pel nostre propi poder o pietat haguéssim fet caminar aquest home?
13 El Déu d’Abraham, i d’Isaac, i de Jacob, el Déu dels nostres pares ha glori cat el seu Servent Jesús, a qui vosaltres vau lliurar i vau negar davant Pilat, quan ell havia resolt d’alliberar-lo.
3:15 Jn 1:4 3:18 Lc 24:44 3:22, 23 Dt 18:15, 18-19 1158
I vosaltres vau negar el Sant i el
14
Just, i vau demanar que us fos con- cedit un homicida.
15 I vau matar l’Autor de la vida, al qual Déu ha ressuscitat d’entre els morts, i d’això nosaltres en som testimonis.
16 IésperlafeenelseuNomque aquest que vosaltres veieu i conei- xeu, el seu Nom l’ha enfortit; i la fe, que és per mitjà d’ell, li ha donat aquest complet guariment davant de tots vosaltres.
17 I ara, germans, sé que vau obrar per ignorància, com també els vos- tres dirigents.
18 Però Déu ha complert així allò que havia predit per boca de tots els seus profetes: que el Crist havia de patir.
19 Penediu-vos, doncs, i convertiu-vos perquè siguin esborrats els vostres pe- cats, a   que vinguin temps de repòs des de la presència del Senyor,
20 i enviï aquell que us ha estat predicat abans, Jesu-Crist,
21 a qui el cel, certament, ha d’acollir  ns als temps de la restau- ració de totes les coses, dels quals Déu va parlar per boca de tots els seus sants profetes des de sempre. 22 Perquè Moisès digué als pares: El Senyor Déu vostre us alçarà d’entre els vostres germans un Profeta, com a mi: l’heu d’escoltar en totes les coses que us digui.


   1164   1165   1166   1167   1168