Page 1168 - Biblia Català TBS
P. 1168

Fets dels Apòstols 4, 5
22 Perquè l’home en qui s’havia fet aquest senyal del guariment tenia més de quaranta anys.
23 I després de ser posats en lliber- tat, se’n van anar cap als seus i els van contar tot el que els principals sacerdots i els ancians els havien dit. 24 I quan ho hagueren escoltat, van elevar la veu unànimes envers Déu i digueren: Oh Sobirà, tu ets el Déu quehasfetelcelilaterra,ielmari totes les coses que hi ha en ells,
25 el qui vas dir per mitjà de la boca del teu servent David: Per què s’han avalotat les nacions, i els pobles han meditat coses vanes?
26 S’han aixecat els reis de la terra, i els prínceps s’han ajuntat contra el Senyor i contra el seu Crist.
27 Perquè veritablement, contra el teu sant Servent Jesús, que vas ungir, es van ajuntar Herodes i Ponç Pilat amb els gentils i els pobles d’Israel,
28 per fer tot allò que la teva mà i el teu propòsit havien predeterminat que s’esdevingués.
29 I ara, Senyor, mira les seves amenaces, i dóna als teus servents de parlar amb tota llibertat la teva paraula,
30 i estén la teva mà per guarir, i esdevinguin senyals i prodigis pel Nom del teu sant Servent Jesús.
31 I en acabat de pregar, el lloc on eren reunits va ser sacsejat i tots foren omplerts de l’Esperit Sant, i parlaven la paraula de Déu amb llibertat.
32 I la multitud dels qui havien cre- gut era un sol cor i una sola ànima; i ningú no deia que alguna cosa de les que posseïa fos seva pròpia, sinó que totes les coses eren en comú.
33 I els apòstols donaven testimoni amb gran poder de la resurrecció del Senyor Jesús, i hi havia una gràcia molt gran sobre tots ells.
34 Perquè tampoc no hi havia ningú entre ells que passés necessitat: per- què tots els qui eren propietaris de terres o cases les venien, duien els imports de les vendes,
35 i ho posaven als peus dels apòs- tols, i era distribuït a cadascú segons la necessitat que tenia.
36 I Josep, un levita nascut a Xipre, anomenat pels apòstols amb el sobre- nom Bernabé, que traduït signi ca  ll de consolació,
37 tenia un camp, el va vendre, dugué els diners i els posà als peus dels apòstols.
4:25-26 Ps 2:1-2 4:27 Lc 23:1-11 4:28 Ft 2:23; 3:18 4:32 Ft 2:44 1160
5
dre una propietat,
2 i en va sostreure una part del preu, sabent-ho també la seva muller, i en dugué una part i la posà als peus dels apòstols.
3 Però Pere digué: Ananies, per què ha omplert Satanàs el teu cor per mentir a l’Esperit Sant, i vas sostreu- re una part del preu del camp?
4 No era teu, si te’l quedaves? I després d’haver-lo venut, no tenies els diners a la teva disposició? Per què vas  car en el teu cor aquesta acció? No has mentit als homes, sinó a Déu.
5 I Ananies, en escoltar aquestes paraules, va caure i expirà. I un gran temor vingué sobre tots els qui ho escoltaven.
6 I els més joves es van aixecar, el van amortallar, se’l van endur i el van sepultar.
7 I s’esdevingué que al cap d’unes tres hores, va entrar la seva muller sense saber el que havia passat.
8 I Pere li preguntà: Digues-me si heu venut el camp per tant. I ella contestà: Sí, per tant.
9 I Pere li digué: Per què us heu posat d’acord per posar a prova l’Esperit del Senyor? Heus aquí, els peus dels qui han sepultat el teu
Però un home anomenat Ananies,
amb Sa ra la seva muller, va ven-


   1166   1167   1168   1169   1170