Page 117 - Biblia Català TBS
P. 117

la seva amplada, quadrat, i de tres colzades la seva alçada.
2 I féu els seus corns als seus quatre angles, els seus corns eren d’una peça amb ell, i el recobrí de bronze. 3 I féu tots els utensilis per a l’altar: els gibrells i les pales i els calderets, les forquetes i els brasers. Féu tots els seus utensilis de bronze.
4 I féu per a l’altar un engraellat, obra de reixa de bronze, sota la llei- xa, a la part de sota  ns a la meitat. 5 I fongué quatre anelles per als quatre extrems de l’engraellat de bronze, com a llocs per a les barres. 6 I féu les barres de fusta d’acàcia, i les recobrí de bronze.
7 I  cà les barres a les anelles dels costats de l’altar, per transportar-lo amb elles. El féu buit, amb posts.
8 I féu la conca de bronze i la seva base de bronze, amb els espills de les dones que servien a l’entrada de la tenda de la reunió.
9 I féu l’atri a la banda del Nègueb, cap al sud. Les cortines de l’atri, de lli   retort, feien cent colzades;
10 amb les seves vint columnes, els seus vint sòcols de bronze, els gan- xos de les columnes i les varetes de plata.
11 I pel costat nord, cent colzades de cortines amb les seves vint columnes i els seus vint sòcols de bronze, i els ganxos dels pilars i les varetes de plata.
12 I pel costat oest, hi havia cin- quanta colzades de cortines, amb les seves deu columnes i els seus deu sòcols; els ganxos de les columnes i les varetes eren de plata.
13 I pel costat est, a l’orient, cin- quanta colzades.
14 A un costat hi havia quinze col- zades de cortines, amb les seves tres columnes i els seus tres sòcols.
15 A l’altre costat, a una banda i a l’altra de la porta de l’atri, quinze
38:24, 25 Ag 2:8; 1Cr 29:12-16 38:26 Mt 17:24
Èxode 38
colzades de cortines, les seves tres columnes i els seus tres sòcols.
16 Totes les cortines al voltant de l’atri eren de lli   retort.
17 Els sòcols de les columnes eren de bronze, els ganxos de les columnes i les seves varetes, de plata, el reco- briment dels seus capitells, de plata. Totes les columnes de l’atri estaven unides amb varetes de plata.
18 I la cortina de la porta de l’atri era obra de brodador: de blau i de porpra i d’escarlata i de lli   retort. Tenia vint colzades de llarg per cinc colzades d’alt en tot el seu ample, fetes igual que les cortines de l’atri. 19 I les seves quatre columnes i els seus quatre sòcols eren de bronze, els seus ganxos i les varetes, de plata, i el recobriment dels seus capitells i de les seves varetes, de plata.
20 I totes les estaques del tabernacle, i al voltant de l’atri, eren de bronze.
21 Aquest és el recompte del taber- nacle, del tabernacle del testimoni, que per ordre de Moisès fou comptat, per al servei dels levites, per mitjà d’Itamar,  ll del sacerdot Aaron.
22 I Bessalel,  ll d’Urí,  ll d’Hur, de la tribu de Judà, féu tot el que Jahveh havia manat a Moisès.
23 I amb ell hi havia Oholiab,  ll d’Ahissamac, de la tribu de Dan, cisellador i dissenyador i brodador de blau i de porpra i d’escarlata i de lli  .
24 Tot l’or usat en l’obra, en tot el treball del santuari, que era l’or de les ofrenes brandades, fou de vint-i-nou talents i set-cents trenta xèquels, segons el xèquel del santuari.
25 I la plata rebuda dels comptats de la congregació era cent talents i mil set-cents setanta-cinc xèquels, segons el xèquel del santuari. 26Araód’unbecàpercap,ésa dir, la meitat d’un xèquel, segons el xèquel del santuari, de tots els homes censats que tenien de vint
109


   115   116   117   118   119