Page 1170 - Biblia Català TBS
P. 1170

Fets dels Apòstols 5, 6
34 Però un fariseu anomenat Gamaliel, doctor de la llei, honorat de tot el poble, es va alçar en el sa- nedrí i va manar que traguessin fora una estona els apòstols.
35 I els digué: Israelites, pareu compte per vosaltres mateixos del que aneu a fer amb aquests homes. 36 Perquè abans d’aquests dies s’aixecà Teudàs dient que ell era algú, i se li van ajuntar un nombre d’uns quatre-cents homes. El van matar, i tots els qui l’havien seguit van ser escampats i reduïts a no-res. 37 Després d’aquest s’aixecà Judes el galileu, en els dies de l’empadronament, i va arrossegar molt de poble darrere seu; també aquest va morir, i tots els qui l’havien seguit van ser dispersats.
38 I ara us dic a vosaltres: Desenteneu-vos d’aquests homes i deixeu-los estar, perquè si aquest propòsit o aquesta obra és dels homes, es desfarà;
39 però si és de Déu, no la podreu desfer. No sigui que  ns i tot se us trobi lluitant contra Déu.
40 I s’hi avingueren. I van cridar els apòstols, els van assotar, els van ordenar que no parlessin en el Nom de Jesús, i els deixaren anar.
41 Llavors ells se’n van anar de davant del sanedrí, contents perquè havien estat considerats dignes de ser ultratjats a causa del seu Nom. 42 I cada dia, en el temple i en les cases, no paraven d’ensenyar i de predicar Jesús el Crist.
6I en aquells dies, quan s’ana- ven augmentant els deixebles, hi va haver una murmuració dels hel·lenistes contra els hebreus, per- què les viudes d’aquells eren desate- ses en el servei de cada dia.
2 I els dotze van convocar la multi- tud dels deixebles i digueren: No és correcte que nosaltres deixem la pa- raula de Déu per servir a les taules.
5:37 Lc 13:1 5:41 Mt 5:12 6:11 Mt 26:59 1162
3 Per tant, germans, cerqueu entre vosaltres set homes de bon testi- moni, plens de l’Esperit Sant i de saviesa, i els posarem per a aquest servei.
4 I nosaltres ens continuarem dedi- cant a la pregària i al ministeri de la Paraula.
5 I la proposta va plaure a tota la multitud. I van elegir Esteve, home ple de fe i de l’Esperit Sant, i Felip, i Pròcor, i Nicànor, i Timó, i Pàrmenes, i Nicolau, prosèlit d’Antioquia:
6 els quals van presentar davant dels apòstols, i aquests van pregar i els van imposar les mans.
7 I la paraula de Déu creixia i el nombre dels deixebles s’anava mul- tiplicant molt a Jerusalem, i també una gran multitud dels sacerdots obeïa la fe.
8 I Esteve, ple de fe i de poder, feia prodigis i grans senyals entre el poble.
9 Però es van aixecar alguns de la sinagoga anomenada dels lliberts, i dels cireneus, i dels alexandrins, i dels de Cilícia i Àsia, que discutien amb Esteve;
10 i no podien resistir la saviesa i l’Esperit amb què parlava.
11 Llavors van subornar uns homes perquè diguessin: Li hem sentit dir paraules blasfemes contra Moisès i contra Déu.
12 Alhora van incitar el poble i els ancians i els escribes, i vingueren d’improvís, el van agarrar i el van portar al sanedrí,
13 i van presentar falsos testimonis que deien: Aquest home no para de dir paraules blasfemes contra aquest lloc sant i la llei,
14 perquè li hem sentit dir que aquest Jesús el Natzarè destruirà aquest lloc i canviarà els costums que ens va transmetre Moisès.


   1168   1169   1170   1171   1172