Page 1171 - Biblia Català TBS
P. 1171

15 I tots els qui seien al sanedrí es van  xar en ell i van veure el seu rostre com el rostre d’un àngel.
7I el gran sacerdot digué: Són així aquestes coses?
2 I ell digué: Germans i pares, escol-
teu. El Déu de la glòria es va aparèi- xer al nostre pare Abraham quan era a Mesopotàmia, abans que habités a Haran.
3 I li digué: Surt de la teva terra i de la teva parentela, i vine a la terra que et mostraré.
4 Llavors va sortir de la terra dels caldeus i va habitar a Haran i d’allà, després de morir el seu pare, Déu el traslladà a aquesta terra on ara habi- teu vosaltres.
5 I no li va donar cap heretat en ella, ni tan sols la petjada d’un peu, però li va prometre que la hi donaria en possessió, i a la seva descendència després d’ell, malgrat que no tenia cap  ll.
6 I Déu va parlar així: Que el seu llinatge seria estranger en una terra aliena i l’esclavitzarien i el maltrac- tarien durant quatre-cents anys.
7 Déu digué: I la nació on seran esclavitzats, jo la judicaré; i després d’això en sortiran i em serviran en aquest lloc.
8 I li va donar el pacte de la circum- cisió. I així Abraham engendrà Isaac i el va circumcidar el vuitè dia; i Isaac engendrà Jacob; i Jacob, els dotze patriarques.
9 I els patriarques, per gelosia, van vendre Josep cap a Egipte. Però Déu era amb ell,
10 i el va deslliurar de totes les seves tribulacions, i li donà gràcia i saviesa davant del faraó, rei d’Egipte, i el va constituir governador sobre Egipte i sobre tota la seva casa.
11 I vingué fam i una gran tribulació damunt tota la terra d’Egipte i de
Fets dels Apòstols 6, 7
Canaan, i els nostres pares no troba- ven queviures.
12 I quan Jacob escoltà que a Egipte hi havia blat, hi va enviar els nostres pares una primera vegada;
7:1-5 Gn 12:1-4; 13:15-17 7:6-8 Gn 15:13-16; 17:9-11; Ex 3:12 7:9 Gn 37 i 39 a 50 7:16 Js 24:32 7:17 Ex 1 a 3 i 6
i la segona vegada Josep es va fer
13
conèixer als seus germans, i el Faraó va saber el llinatge de Josep.
14 I Josep envià a cridar el seu pare Jacob, i tots els seus parents, que eren setanta-cinc persones.
15 I Jacob va baixar a Egipte, i va morir ell i els nostres pares,
16 i els van traslladar a Siquem i els van posar en el sepulcre que Abraham havia comprat a preu de plata als  lls d’Hemor de Siquem.
17 I a mesura que s’apropava el temps de la promesa que Déu havia jurat a Abraham, el poble va créixer i es va multiplicar a Egipte,
18  ns que s’aixecà un rei diferent, que no coneixia Josep;
19 aquest es va valdre de l’astúcia contra el nostre llinatge i va maltrac- tar els nostres pares,  ns a fer-los abandonar els seus nadons perquè no poguessin viure.
20 En aquell temps nasqué Moisès i va ser agradable a Déu; durant tres mesos fou criat a casa del seu pare, 21 però quan el van abandonar, el va recollir la  lla del Faraó i el va criar com a  ll seu.
22 I Moisès va ser educat en tota la saviesa dels egipcis, i era poderós en paraules i en obres.
23 I quan havia complert l’edat de quaranta anys li pujà al cor de visitar els seus germans, els  lls d’Israel.
24 I en veure com li feien un tort a un d’ells, el va defensar i va venjar l’oprimit ferint l’egipci.
25 I es pensava que els seus ger- mans comprendrien que Déu els estava donant la salvació per mitjà de la seva mà, però ells no ho van comprendre.
1163


   1169   1170   1171   1172   1173