Page 1174 - Biblia Català TBS
P. 1174

Fets dels Apòstols 8, 9
15 Aquests van baixar i van pregar per ells a   que rebessin l’Esperit Sant.
16 Perquè encara no havia davallat sobre cap d’ells, solament havien estat batejats en el Nom del Senyor Jesús.
17 Llavors els imposaven les mans i rebien l’Esperit Sant.
18 I Simó, en veure que per la impo- sició de les mans dels apòstols era donat l’Esperit Sant, els va oferir diners,
19 dient: Doneu-me a mi també aquesta potestat, que a qui imposi les mans rebi l’Esperit Sant.
20 I Pere li digué: Que els teus diners se’n vagin amb tu a la perdició, perquè has cregut que el do de Déu s’obté amb diners.
21 Tu no tens part ni sort en aquest afer, perquè el teu cor no és recte davant de Déu.
22 Penedeix-te, doncs, d’aquesta maldat teva, i suplica Déu per si de cas et sigui perdonat el pensament del teu cor.
23 Perquè veig que estàs en la fel de l’amargor i en el lligam de la injustí- cia.
24 I Simó va respondre i digué: Supliqueu vosaltres per mi al Senyor, a   que no vingui sobre mi res d’això que heu dit.
25 Llavors ells, després d’haver donat testimoni i predicat la paraula del Senyor, se’n van tornar cap a Jerusalem, i van anunciar l’evangeli en molts pobles dels samaritans.
26 I un àngel del Senyor va parlar a Felip, dient: Alça’t i vés cap al sud, pel camí que baixa de Jerusalem a Gaza, que és desert.
27 Iesvaaixecarisen’hianà.I heus aquí, un home etíop, un eunuc, alt funcionari de Candaca, la reina dels etíops, que estava encarregat de tot el seu tresor, havia vingut a adorar a Jerusalem;
8:27 2Cr 6:32, 33 8:32, 33 Is 53:7-8 9:1-9 Ft 8:1, 3; 22:6-16; 26:12-18 1166
28 i se’n tornava, assegut dalt del seu carruatge, i llegia el profeta Isaïes.
29 Llavors l’Esperit digué a Felip: Atansa’t, i ajunta’t a aquest carruat- ge.
30 I Felip hi va córrer, i va escoltar que llegia el profeta Isaïes, i digué: Entens el que estàs llegint?
31 I ell digué: I com puc, si algú no em guia? I va demanar Felip que pugés i segués amb ell.
32 I el passatge de l’Escriptura que llegia era aquest: Com una ovella fou dut a l’escorxador, i com un anyell mut davant del qui l’esquila, així no obre la boca.
33 En la seva humiliació ha estat privat de justícia. I la seva generació, qui la descriurà? Perquè la seva vida és treta de la terra.
34 I l’eunuc s’adreçà a Felip, i li digué: Et prego, de qui diu això el profeta? D’ell mateix o d’algú altre? 35 I Felip va obrir la boca, i, comen- çant per aquesta Escriptura, li va anunciar l’evangeli de Jesús.
36 I mentre feien camí, van arribar en un lloc on hi havia aigua, i l’eunuc digué: Mira, aigua! Què impedeix que sigui batejat?
37 I Felip li digué: Si creus de tot cor, és correcte. I va respondre i digué: Crec que Jesu-Crist és el Fill de Déu.
38 I va fer parar el carruatge i van baixar tots dos a l’aigua, Felip i l’eunuc, i el va batejar.
39 I quan hagueren pujat de l’aigua, l’Esperit del Senyor arrabassà Felip i l’eunuc no el va veure més, i va continuar el seu camí ple de goig.
40 I Felip es va trobar a Azot, i anava evangelitzant totes les ciutats per on passava,  ns arribar a Cesarea.
9
Senyor, i es presentà al gran sacerdot,
I Saule respirava encara amenaça
i mort contra els deixebles del


   1172   1173   1174   1175   1176