Page 1176 - Biblia Català TBS
P. 1176

Fets dels Apòstols 9, 10
xebles, però tots li tenien por perquè no creien que fos un deixeble.
27 I Bernabé el va agafar, el portà als apòstols i els va contar com havia vist el Senyor pel camí i li havia par- lat; i com, a Damasc, havia predicat amb gosadia en el Nom de Jesús.
28 I s’estava amb ells, entrant i sor- tint, a Jerusalem.
29 I predicava amb gosadia en el Nom del Senyor Jesús: parlava i dis- cutia amb els hel·lenistes, però ells intentaven de matar-lo.
30 I quan els germans ho van saber, el baixaren  ns a Cesarea i el van enviar a Tars.
31 Llavors les esglésies tenien pau per tot Judea, i Galilea, i Samaria, i eren edi cades i caminaven en el temor del Senyor, i anaven creixent per l’encoratjament de l’Esperit Sant.
32 I Pere anava passant per totes elles, i s’esdevingué que baixà també als sants que vivien a Lidda.
33 I allí va trobar un home anome- nat Enees, que era paralític i feia vuit anys que jeia en una llitera.
34 I Pere li digué: Enees, Jesús, el Crist, et guareix. Lleva’t i fes-te tu mateix el llit. I es va llevar immedia- tament.
35 I el van veure tots els qui vivien a Lidda i a Saron, i es van convertir al Senyor.
36 I a Joppe hi havia una deixe- bla, de nom Tabita, que traduït vol dir Gasela; ella abundava en bones obres i almoines que feia.
37 I s’esdevingué en aquells dies que emmalaltí i morí. I després d’haver-la rentat, la van posar en una cambra alta. 38I,comqueLiddaésapropde Joppe, havent-se assabentat els dei- xebles que Pere hi era, li van enviar dos homes a demanar-li que no tri- gués a venir  ns a ells.
9:27 Ft 4:36 9:36 en grec “Dorca” 1168
39 I Pere s’alçà i se n’anà amb ells. Quan hi arribà, el dugueren a la cambra alta; i totes les viudes el van rodejar plorant i mostrant-li les túniques i els vestits que Gasela feia quan era amb elles.
40 I Pere va fer sortir tothom a fora, es va agenollar i va pregar, es va girar vers el cos i digué: Tabita, lle- va’t. I ella va obrir els ulls, va veure Pere i es va asseure.
41 Ielllivadonarlamàilavaaixe- car; va cridar els sants i les viudes, i els la presentà viva.
42 I això es va saber per tot Joppe, i molts van creure en el Senyor.
43 I s’esdevingué que sojornà molts dies a Joppe, a casa d’un tal Simó, adobador de pells.
10
rió de la cohort anomenada Itàlica;
2 era piadós i temorós de Déu amb tota la seva casa, feia moltes almoines al poble i contínuament pregava a Déu.
3 Cap a l’hora novena del dia, va veure clarament, en una visió, un àngel de Déu que entrava on era i li deia: Corneli!
4 I ell el va mirar  xament, es va espantar i digué: Què hi ha, senyor? I li digué: Les teves pregàries i les teves almoines han pujat en memò- ria davant de Déu.
5 I ara envia homes a Joppe i fes venir Simó, que té per sobrenom Pere.
6 S’allotja a casa d’un tal Simó, ado- bador de pells, que té la casa vora mar; ell et dirà el que has de fer.
7 I quan l’àngel que parlava amb Corneli hagué marxat, va cridar dos dels seus criats i un soldat piadós dels qui l’assistien.
8 I després d’explicar-los totes les coses, els envià a Joppe.
9 I l’endemà, vers l’hora sisena, mentre ells anaven de camí i s’apro-
I a Cesarea hi havia un home
que es deia Corneli, un centu-


   1174   1175   1176   1177   1178