Page 1178 - Biblia Català TBS
P. 1178

Fets dels Apòstols 10, 11
35 Sinó que en tota nació, aquell qui el tem i obra la justícia li és accepta- ble.
36 Va enviar aquesta paraula als  lls d’Israel i els va anunciar l’evangeli de la pau per mitjà de Jesu-Crist: Ell és el Senyor de tots.
37 Vosaltres sabeu el que s’esdevingué per tot Judea, començant des de Galilea, després del baptisme que va proclamar Joan;
38 com Déu va ungir Jesús de Natzaret amb l’Esperit Sant i amb poder, el qual va passar fent el bé i guarint tots els oprimits pel diable, perquè Déu era amb ell.
39 I nosaltres som testimonis de totes les coses que va fer a la terra dels jueus i a Jerusalem: al qual van matar penjant-lo d’una fusta.
40 Aquest, Déu el va ressuscitar al tercer dia, i li va donar de manifes- tar-se,
41 no pas a tot el poble, sinó als testimonis que havien estat escollits prèviament per Déu, a nosaltres, que vam menjar i beure amb ell després que ell hagué ressuscitat d’entre els morts.
42 I ens va encarregar que prediqués- sim al poble i que donéssim testimoni que ell és el qui Déu ha establert com a Jutge de vius i de morts.
43 D’ell donen testimoni tots els profetes, que tot el qui creu en ell rep la remissió dels pecats pel seu Nom.
44 Pere encara estava dient aquestes paraules, quan l’Esperit Sant va bai- xar sobre tots els qui escoltaven la paraula.
45 I els creients de la circumcisió que havien vingut amb Pere es mera- vellaven del fet que el do de l’Esperit Sant també fos vessat sobre els gen- tils.
46 Perquè els sentien parlar en llen- gües i magni car Déu. Llavors Pere respongué:
47 ¿Pot algú negar l’aigua perquè si- guin batejats aquests que han rebut l’Esperit Sant igual que nosaltres?
48 I va manar que fossin batejats en el Nom del Senyor. Llavors li van de- manar que s’hi estigués alguns dies.
10:38 Lc 4:18; Jn 3:2 10:43 Lc 24:27, 44
10:39 Lc 24:48 10:41 Jn 14:19; Lc 24:30, 42; Jn 21:12 10:42 Jn 5:22, 27 11:5 Ft 10:9
1170
11
els gentils també havien rebut la pa- raula de Déu.
2 I quan Pere va pujar a Jerusalem, els de la circumcisió discutien amb ell,
3 dient: Has entrat a casa d’homes incircumcisos i has menjat amb ells. 4 I Pere els ho va començar a expli- car per ordre, dient:
5 Jo era a la ciutat de Joppe pregant, i en un èxtasi vaig veure una visió: baixava un objecte, com un gran llençol penjat del cel pels quatre caps, i va venir  ns a mi.
6 M’hi vaig  xar, observava, i vaig veure els quadrúpedes de la terra, i els animals salvatges, i els rèptils, i els ocells del cel.
7 I vaig escoltar una veu que em deia: Alça’t, Pere, mata i menja.
8 Però jo vaig dir: De cap manera, Senyor, perquè res de profà o impur mai no ha entrat en la meva boca.
9 I la veu del cel em va respondre per segona vegada: Allò que Déu ha puri cat no ho tinguis tu per profà.
10 I això va passar tres vegades, i tot va ser endut novament amunt cap al cel.
11 I heus aquí, de seguit es van pre- sentar tres homes a la casa on era, enviats a mi des de Cesarea.
12 I l’Esperit em va dir que anés amb ells sense dubtar gens. Van venir també amb mi aquests sis ger- mans, i vam entrar a casa d’aquell home.
13 I ell ens va contar com havia vist un àngel a casa seva que, dret, li
I els apòstols i els germans que
eren a Judea escoltaren dir que


   1176   1177   1178   1179   1180