Page 1180 - Biblia Català TBS
P. 1180

Fets dels Apòstols 12, 13
8 I l’àngel li digué: Cenyeix-te i calça’t les teves sandàlies. I així ho va fer. I li diu: Posa’t el mantell i segueix-me.
9 I va sortir i el seguia; i no sabia que era realitat allò que es feia per mitjà de l’àngel, sinó que es pensava que veia una visió.
10 I van travessar la primera i la se- gona guàrdia i van arribar a la porta de ferro que menava a la ciutat, que se’ls va obrir per si mateixa. Van sortir i van caminar per un carrer, i de seguit l’àngel el deixà.
11 I Pere va tornar en si i digué: Ara sé del cert que el Senyor ha enviat el seu àngel i m’ha alliberat de la mà d’Herodes i de tot allò que s’esperava el poble dels jueus.
12 I quan es va adonar d’això, se n’anà a casa de Maria, la mare de Joan, de sobrenom Marc, on n’hi havia molts reunits que pregaven.
13 I Pere va trucar al portal de l’entrada, i hi va anar a atendre una noia anomenada Rode.
14 I quan va reconèixer la veu de Pere, a causa de l’alegria no va obrir la porta, sinó que va córrer cap a dins i va fer saber que Pere era a l’entrada.
15 I ells li digueren: T’has tornat boja! Però ella assegurava que era així. I ells deien: Deu ser el seu àngel.
16 I Pere continuava trucant. I van obrir, el van veure i van restar atò- nits.
17 Llavors els va fer un senyal amb la mà perquè callessin, i els va expli- car com el Senyor l’havia tret fora de la presó. I digué: Feu-ho saber a Jaume i als germans. I va sortir i se n’anà a un altre lloc.
18 I quan es va fer de dia, hi hagué no poc desconcert entre els soldats sobre el que havia succeït amb Pere. 19 I Herodes el va fer cercar i, com que no el van trobar, féu interrogar els guardes, i manà que els executes-
sin. Després baixà de Judea a Cesarea i s’hi quedà.
20 I Herodes estava irritat contra els de Tir i Sidó, però aquests, de comú acord se li presentaren després d’haver persuadit Blast, el camarlenc del rei, i demanaven la pau, perquè la seva regió es proveïa de la del rei.
21 I el dia assenyalat, vestit amb vestidures reials i assegut a la tribu- na, Herodes els adreçava un discurs. 22 I el poble exclamava: És la veu d’un déu i no pas la d’un home!
23 Però immediatament un àngel del Senyor el va ferir, perquè no havia donat la glòria a Déu. I va morir menjat pels cucs.
24 I la Paraula de Déu creixia i es multiplicava.
25 I quan van haver complert el seu servei, Bernabé i Saule van tornar de Jerusalem, i van prendre amb ells Joan, de sobrenom Marc.
12:12 Ft 12:25; 13:5, 13; 15:37; Col 4:10 12:24 Ft 6:7; 19:20 12:25 Ft 11:29, 30 1172
13
fetes i mestres: Bernabé i Simeó, l’anomenat Níger, i Lluci el Cireneu, Manaèn, germà de llet del tetrarca Herodes, i Saule.
2 I mentre ells servien el Senyor i dejunaven, l’Esperit Sant va dir: Aparteu-me Bernabé i Saule per a l’obra a què els he cridat.
3 Llavors, després d’haver dejunat i pregat, els van imposar les mans i els van acomiadar.
4 Ells doncs, enviats per l’Esperit Sant, van baixar a Selèucia, i d’allí van navegar cap a Xipre.
5 I en arribar a Salamina, anuncia- ven la paraula de Déu en les sinago- gues dels jueus. També tenien Joan com a assistent.
6 I després de travessar l’illa  ns a Pafos, van trobar un mag, un fals profeta jueu, anomenat Barjesús,
I a l’església que era a
Antioquia hi havia alguns pro-


   1178   1179   1180   1181   1182