Page 1181 - Biblia Català TBS
P. 1181

7 que era amb el procònsol Sergi Pau, un home assenyat. Aquest va cridar Bernabé i Saule, i desitjava escoltar la paraula de Déu.
8 Però el mag Elimes, que així es tradueix el seu nom, se’ls oposava i procurava desviar de la fe el procòn- sol.
9 Llavors Saule, anomenat també Pau, ple de l’Esperit Sant, el va mirar  xament,
10 i digué: Oh, ple de tota mena d’engany i de tota malícia,  ll del diable, enemic de tota justícia! No pararàs de tòrcer els camins rectes del Senyor?
11 I ara, heus aquí, la mà del Senyor damunt teu, et tornaràs cec i no veuràs el sol  ns un cert temps. I a l’instant la fosca i la tenebra caigue- ren sobre ell, i voltava buscant algú que el conduís per la mà.
12 Llavors el procònsol va creure, en veure el que havia succeït, mera- vellat de la doctrina del Senyor.
13 I Pau i els seus companys van salpar de Pafos i van arribar a Perga de Pamfília. Però Joan es va separar d’ells i se’n va tornar a Jerusalem. 14 I ells, travessant des de Perga, arribaren a Antioquia de Pisídia; i el dissabte van entrar a la sinagoga i van seure.
15 Després de la lectura de la Llei i dels Profetes, els dirigents de la sina- goga els van enviar a dir: Germans, si teniu alguna paraula d’exhortació per al poble, parleu.
16 I Pau es va aixecar, va fer un senyal amb la mà i digué: Israelites, i els qui temeu Déu, escolteu:
17 El Déu d’aquest poble Israel va escollir els nostres pares i va engran- dir el poble durant el seu sojorn en la terra d’Egipte, i amb el seu braç alçat els en va fer sortir.
18 I durant el període d’uns quaran- ta anys suportà llur comportament en el desert.
Fets dels Apòstols 13
19 I va destruir set nacions en la terra de Canaan, i els va repartir la seva terra.
20 I després d’aquestes coses, uns quatre-cents cinquanta anys, els va donar jutges,  ns al profeta Samuel. 21 I llavors van demanar un rei, i Déu els donà Saül,  ll de Quis, home de la tribu de Benjamí, durant qua- ranta anys.
22 I després d’haver-lo tret, els va alçar David com a rei, de qui va donar també testimoni: He trobat David,  ll de Jessè, un home segons el meu cor, que farà tota la meva voluntat.
23 Del llinatge d’aquest, segons la promesa, Déu va alçar a Israel un Salvador, Jesús.
24 Abans de la seva entrada, Joan havia predicat un baptisme de pene- diment a tot el poble d’Israel.
25 I quan Joan estava acabant la seva cursa, deia: Qui suposeu que sóc? Jo no el sóc, però mireu, darrere meu ve aquell de qui no sóc digne de deslligar el calçat dels seus peus.
26 Germans,  lls del llinatge d’Abraham i els qui d’entre vosal- tres teniu temor de Déu, a vosaltres és enviada la paraula d’aquesta salvació.
27 Perquè els habitants de Jerusalem i els seus dirigents el van desconèi- xer a ell i també les veus dels profe- tes que es llegeixen cada dissabte, i les van complir quan el van condem- nar.
28 I encara que no van trobar cap motiu de mort, van demanar a Pilat que el fes morir.
29 I quan hagueren complert totes les coses que havien estat escrites concernent a ell, el van baixar de la fusta i el van posar en un sepul- cre.
30 Però Déu el va ressuscitar d’entre els morts.
31 I durant molts dies es va aparèi- xer als qui havien pujat amb ell de
13:17-19 Ex 12:51; Dt 1:31; 7:1; Js 14:1 13:22 1Sa 13:14 13:23-25 Mt 1:21; 3:1; Jn 1:20, 27
1173


   1179   1180   1181   1182   1183