Page 1182 - Biblia Català TBS
P. 1182

Fets dels Apòstols 13, 14
Galilea a Jerusalem, que són els seus testimonis davant del poble.
32 I nosaltres us anunciem les bones noves de la promesa feta als pares, 33 que Déu ha complert en els seus  lls, en nosaltres, ressuscitant Jesús, tal com està escrit en el psalm segon: Tu ets el meu  ll, avui jo t’he engen- drat.
34 I que el va ressuscitar d’entre els morts per no tornar mai més a la corrupció, ho va expressar així: Us donaré les santes i  dels promeses de David.
35 Per això diu també en un altre psalm: No permetràs que el teu Sant vegi la corrupció.
36 Perquè David, ben cert, després d’haver servit la voluntat de Déu en la seva generació, s’adormí en la mort i fou reunit amb els seus pares, i va veure la corrupció.
37 Però aquell qui Déu ha ressusci- tat no va veure la corrupció.
38 Sapigueu doncs, germans, que per mitjà d’ell se us anuncia la re- missió dels pecats.
39 I tot el qui creu és justi cat per ell de totes les coses de què no vau poder ser justi cats per la llei de Moisès.
40 Vigileu doncs, que no vingui sobre vosaltres el que ha estat dit en els Profetes:
41 Mireu, menyspreadors, merave- lleu-vos i desapareixeu; perquè jo faig una obra en els vostres dies, una obra que no creureu de cap manera si algú us l’explica.
42 I en sortir de la sinagoga dels jueus, els gentils els pregaven que el dissabte vinent els parlessin d’aquestes coses.
43 I quan la reunió de la sinagoga va ser dissolta, molts dels jueus i dels prosèlits piadosos van seguir Pau i Bernabé, que els parlaven i els exhor- taven a perseverar en la gràcia de Déu.
44 I el dissabte següent es va reunir quasi tota la ciutat per escoltar la paraula de Déu.
45 Els jueus, en veure les multituds, es van omplir de gelosia i parlaven en contra de les coses que deia Pau, contradient i blasfemant.
46 I Pau i Bernabé van parlar amb gosadia i digueren: Era a vosaltres que primer calia predicar la paraula de Déu, però com que la rebutgeu i vosaltres mateixos no us considereu dignes de la vida eterna, heus aquí, ens girem cap als gentils.
47 Perquè així ens ho ha manat el Senyor: T’he posat com a llum dels gentils, perquè siguis per a salvació  ns a l’extrem de la terra.
48 I en escoltar això, els gentils es van alegrar i glori caven la Paraula del Senyor, i van creure tots els qui estaven destinats per a la vida eter- na.
49 I la paraula del Senyor s’estenia per tota la regió.
50 Però els jueus van instigar les dones piadoses i les distingides, i els prohoms de la ciutat, i van pro- moure una persecució contra Pau i Bernabé, i els tragueren fora dels seus termes.
51 I ells es van espolsar la pols dels seus peus contra ells, i se’n van a anar a Iconi.
52 I els deixebles eren omplerts de goig i de l’Esperit Sant.
13:33 Ps 2:7 13:34 Is 55:3 13:35 Ps 16:10 13:41 Ha 1:5 13:46 Mt 21:43 13:47 Is 49:6 13:51 Mt 10:14
1174
14
dels jueus, i van parlar de tal manera que va creure una gran multitud de jueusidegrecs.
2 Però els jueus que no creien van instigar i maldisposar els cors dels gentils en contra dels germans.
3 Tanmateix s’hi van estar bastant de temps, i parlaven amb gosadia con ant en el Senyor, que donava
I s’esdevingué que a Iconi van
entrar igualment a la sinagoga


   1180   1181   1182   1183   1184