Page 1184 - Biblia Català TBS
P. 1184

Fets dels Apòstols 15
15I alguns que havien baixat de Judea ensenyaven als ger- mans: Si no us feu circumcidar se- gons el costum de Moisès no podeu
ser salvats.
2 Com que es va produir un des- acord i una discussió no pas petita de Pau i Bernabé contra ells, van de- terminar que Pau, Bernabé i alguns altres pugessin a trobar els apòstols i els ancians a Jerusalem per tractar aquesta qüestió.
3 Assistits per l’església, doncs, van anar travessant Fenícia i Samaria explicant la conversió dels gentils; i donaven molta alegria a tots els germans.
4 I quan van arribar a Jerusalem, van ser rebuts per l’església, els apòstols i els ancians, i els van ex- plicar tot el que Déu havia fet amb ells.
5 Però alguns de la secta dels fa- riseus que havien cregut es van aixecar i deien: Cal circumcidar-los i manar-los que guardin la llei de Moisès.
6 I es van reunir els apòstols i els ancians per examinar aquest as- sumpte.
7 I després de molta discussió, Pere s’aixecà i els digué: Germans, vos- altres sabeu que des dels primers dies Déu va escollir d’entre nosaltres que per la meva boca els gentils escoltessin la paraula de l’evangeli i creguessin.
8 I el Déu que coneix els cors ha testimoniat a favor d’ells donant-los l’Esperit Sant com a nosaltres;
9 i no ha fet cap diferència entre nosaltres i ells, havent puri cat els seus cors per la fe.
10 Ara doncs, ¿per què proveu Déu imposant sobre el coll dels deixebles un jou que ni els nostres pares ni nosaltres no hem pogut portar?
11 En canvi, creiem que és per la gràcia del Senyor Jesu-Crist que som
15:1 Lv 12:3 15:7, 8 Ft 10 15:16-17 Am 9:11-12 1176
salvats, de la mateixa manera que ells.
12 I tota la multitud va callar, i escoltaren Bernabé i Pau que expli- caven tots els senyals i prodigis que Déu havia fet entre els gentils per mitjà d’ells.
13 I quan van callar, Jaume va respondre, dient: Germans, escol- teu-me:
14 Simeó ha explicat com primer Déu va visitar els gentils per esco- llir-se d’entre ells un poble per al seu Nom.
15 I amb això concorden les parau- les dels profetes, tal com està escrit: 16 Després d’aquestes coses, tornaré i reconstruiré el tabernacle de David, que ha caigut, i reconstruiré les seves ruïnes i el redreçaré,
17 a   que cerquin el Senyor la resta dels homes, és a dir, tots els gentils sobre els quals és invocat el meu Nom, diu el Senyor que fa totes aquestes coses.
18 De Déu són conegudes des de l’eternitat totes les seves obres.
19 Per tant, jo considero que no s’ha de molestar els qui es converteixen a Déu d’entre els gentils,
20 sinó escriure’ls una carta dient-los que s’abstinguin de les contami- nacions dels ídols, de la fornicació, d’animals ofegats i de la sang.
21 Perquè Moisès, des de gene- racions passades, té els qui el predi- quen a les sinagogues de cada ciutat, on se’l llegeix cada dissabte.
22 Llavors va semblar bé als apòs- tols i als ancians amb tota l’esglé- sia d’escollir homes d’entre ells per enviar-los a Antioquia amb Pau i Bernabé: Judes, anomenat Barsabàs, i Siles, homes dirigents entre els germans.
23 I van escriure el següent de prò- pia mà: Els apòstols, els ancians i els germans saludem els germans
15:18 Is 46:10


   1182   1183   1184   1185   1186