Page 1187 - Biblia Català TBS
P. 1187

32 I li van anunciar la paraula del Senyor, a ell i a tots els de casa seva. 33 I els va agafar en aquella mateixa hora de la nit, els rentà les ferides, i tot seguit van ser batejats ell i tots els seus;
34 i se’ls va endur a casa seva i els va parar taula, i es va alegrar molt amb tots els de casa seva d’haver cregut en Déu.
35 I quan es va fer de dia, els magis- trats enviaren els agutzils a dir: Deixa anar aquells homes.
36 I l’escarceller va comunicar aquestes paraules a Pau: Els magis- trats han enviat l’ordre de deixar-vos anar. Ara, doncs, sortiu i aneu-vos- en en pau.
37 Però Pau els va dir: Ens han asso- tat públicament sense que se’ns hagi condemnat, tot i que som ciutadans romans, ens han  cat a la presó: ¿i ara ens en fan sortir d’amagat? No, de cap manera. Que vinguin ells mateixos i ens en treguin.
38 I els agutzils comunicaren aques- tes paraules als magistrats. I aquests, en sentir que eren romans, es van espantar.
39 Llavors van anar a excusar-se, els tragueren fora, i els van demanar que sortissin de la ciutat.
40 I van sortir de la presó i van entrar a casa de Lídia, i després de veure els germans, els van encorat- jar i van marxar.
Fets dels Apòstols 16, 17
4 I alguns d’ells van creure i es van ajuntar amb Pau i Siles, i també una gran multitud de grecs piadosos i no poques dones distingides.
5 Però els jueus incrèduls, engelo- sits, van arreplegar alguns homes dolents dels de la plaça, van ajuntar una turba i van avalotar la ciutat; van assaltar la casa de Jasó, i els cercaven per portar-los davant del poble.
6 I com que no els van trobar, van arrossegar Jasó i alguns germans davant dels governadors de la ciutat, fent crits: Aquests que trastornen el món també han arribat aquí!
7 I Jasó els ha rebut; i tots aquests obren contra els decrets del Cèsar, dient que hi ha un altre rei: Jesús.
8 I trasbalsaren la multitud i els go- vernadors de la ciutat que escoltaren aquestes coses.
9 Però després de rebre una  ança de Jasó i dels altres, els van deixar anar.
10 I els germans, immediatament, de nit, van enviar Pau i Siles cap a Berea. Quan hi hagueren arribat, van anar a la sinagoga dels jueus.
11 Però aquests eren més nobles que els de Tessalònica perquè van rebre la paraula amb tota atenció, examinant cada dia les Escriptures per veure si aquestes coses eren així. 12 Molts d’ells, doncs, van creure, i també de les dones gregues distingi- des i no pocs homes.
17
I després de travessar Amfípolis
Però quan els jueus de Tessalònica
i Apol·lònia, van arribar a Tessalònica, a on hi havia la sinago- ga dels jueus.
2 I Pau, segons el seu costum, hi va entrar i durant tres dissabtes va discutir amb ells basant-se en les Escriptures,
3 explicant i demostrant que el Crist havia de patir i ressuscitar d’entre els morts, i dient: Aquest és el Crist- Jesús que us anuncio.
13
van saber que la paraula de Déu havia estat anunciada per Pau també a Berea, se n’anaren també allà, i van avalotar les multituds.
14 I llavors, immediatament, els ger- mans enviaren Pau en direcció cap al mar, però Siles i Timoteu restaren allà.
15 I els qui acompanyaven Pau el dugueren  ns a Atenes, i se’n van
17:7 Jn 19:12 17:11 Jn 5:39
1179


   1185   1186   1187   1188   1189