Page 1192 - Biblia Català TBS
P. 1192

Fets dels Apòstols 20
marxar l’endemà, els parlava, i va allargar la predicació  ns a mitjanit. 8 I a la cambra alta on eren reunits hi havia moltes torxes.
9 I un jove anomenat Eutic seia da- munt l’ampit de la  nestra, i vençut per la son mentre Pau predicava durant llarga estona, estant profun- dament adormit, caigué del tercer pis a baix, i l’aixecaren mort.
10 I Pau baixà, es llançà sobre ell, l’abraçà, i digué: No us alarmeu, perquè la seva ànima és en ell.
11 I tornà a pujar a dalt, va partir el pa i va menjar. I després d’haver estat conversant molta estona,  ns a trenc d’alba, va marxar.
12 I van portar el noi viu, i en foren molt consolats.
13 I nosaltres ens avançàrem amb la nau, i vam salpar cap a Assos, on havíem de recollir Pau, perquè així ho havia determinat amb la intenció de venir a peu.
14 I quan es va trobar amb nosaltres a Assos, l’embarcàrem, i vam anar cap a Mitilene.
15 I des d’allà navegàrem, i l’endemà arribàrem davant de Quios, i l’endemà ens vam apropar a Samos; i després de romandre a Troguil·li, el dia següent arribàrem a Milet.
16 Perquè Pau havia decidit de pas- sar de llarg Efes, a   de no perdre temps a l’Àsia, car tenia pressa per veure si podia ser a Jerusalem pel dia de la Pentecosta.
17 I des de Milet ell envià un avís a Efes, i féu cridar els ancians de l’església.
18 I quan hi arribaren, els digué: Vosaltres sabeu de quina manera m’he comportat en tot temps amb vosaltres des del primer dia que vaig arribar a l’Àsia:
19 he servit el Senyor amb tota humilitat i amb moltes llàgrimes,
20:16 Ft 2:1 20:24 2Tm 4:7 20:28 1Pe 1:18, 19 1184
enmig de les proves que m’han oca- sionat els complots dels jueus.
20 Com no he defugit d’anunciar-vos res del que és pro tós, i d’instruir-vos en públic i per les cases.
21 He donat testimoni tant a jueus com a grecs del penediment vers Déu i de la fe vers el nostre Senyor Jesu-Crist.
22 I ara, heus aquí, estic lligat en l’esperit i me’n vaig a Jerusalem, sense saber el que m’hi ha de pas- sar:
23 sinó és que l’Esperit Sant, en cada ciutat, em dóna testimoni dient que m’esperen cadenes i a iccions. 24 Però no faig cas de res, ni tinc la meva vida com a preciosa per a mi mateix, mentre acompleixi la meva cursa amb goig i el ministeri que vaig rebre del Senyor Jesús, de donar testimoni de l’evangeli de la gràcia de Déu.
25 I ara, heus aquí, sé que cap de vosaltres, entre els quals he passat predicant el regne de Déu, ja no veurà més la meva cara.
26 Per això us dono testimoni en el dia d’avui que jo estic net de la sang de tots,
27 perquè no he defugit d’anunci- ar-vos tot el propòsit de Déu.
28 Per tant, tingueu compte de vos- altres mateixos i de tot el ramat, en el qual l’Esperit Sant us ha posat com a supervisors per pasturar l’església de Déu que ell adquirí amb la seva pròpia sang.
29 Perquè jo sé que després de la meva partença s’introduiran entre vosaltres llops rapaços que no pla- nyeran el ramat;
30 i d’entre vosaltres mateixos s’aixecaran homes que parlaran coses perverses, per arrossegar els deixebles darrere d’ells.
31 Per això vetlleu i recordeu que durant tres anys, nit i dia, no he parat d’exhortar-vos amb llàgrimes a cadascú de vosaltres.
20:29 Mt 7:15; Jn 10:12


   1190   1191   1192   1193   1194