Page 1193 - Biblia Català TBS
P. 1193

32 I ara, germans, us encomano a Déu i a la paraula de la seva gràcia: a ell que és poderós per sobreedi car i per donar-vos herència amb tots els santi cats.
33 No he cobejat plata, ni or ni vestit de ningú;
34 i vosaltres mateixos sabeu que aquestes mans han servit a les meves necessitats i a les dels qui eren amb mi.
35 En totes les coses us he mostrat que és treballant així de dur com cal ajudar els febles i recordar les parau- les del Senyor Jesús que ell mateix va dir: És més feliç donar que rebre.
36 I havent dit aquestes coses, es posà de genolls i pregà amb tots ells. 37 I tots es posaren a plorar molt, i s’abraçaven a Pau i el besaven,
38 a igits sobretot per això que els havia dit, que ja no veurien més la seva cara. I el van acompanyar  ns a la nau.
21
Fets dels Apòstols 20, 21
7 I nosaltres, continuant el viatge per mar, des de Tir vam fer cap a Ptolemaida, vam saludar els ger- mans i ens vam estar un dia amb ells.
8 L’endemà Pau i els qui anàvem amb ell sortírem i arribàrem a Cesarea; i vam entrar a casa de Felip l’evangelista, que era un dels set, i ens hi vam allotjar.
9 I aquest tenia quatre  lles verges que profetitzaven.
10 I ens hi vam estar bastants dies, i un profeta anomenat Àgab baixà de Judea,
11 i vingué a trobar-nos, i agafà el cinturó de Pau, es lligà els peus i les mans i digué: Això diu l’Esperit Sant: L’home de qui és aquest cin- turó, els jueus el lligaran així a Jerusalem i el lliuraran a les mans dels gentils.
12 I quan haguérem escoltat aques- tes coses, nosaltres i els del lloc li demanàvem que no pugés a Jerusalem.
13 I Pau va respondre: Què feu plo- rant i trencant-me el cor? Perquè jo estic disposat no solament a ser lli- gat, sinó també a morir a Jerusalem pel Nom del Senyor Jesús.
14 I com que no es deixava convèn- cer, vam cedir, dient: Que es faci la voluntat del Senyor.
15 I després d’aquests dies vam pre- parar l’equipatge, i vam pujar a Jerusalem.
16 I també vingueren amb nosaltres alguns deixebles de Cesarea i ens dugueren a casa d’un tal Mnasó de Xipre, un deixeble d’antic, per allotjar-nos-hi.
17 I quan arribàrem a Jerusalem, els germans ens van rebre amb ale- gria.
18 I l’endemà Pau entrà amb nosal- tres a casa de Jaume, i es van reunir tots els ancians.
I s’esdevingué que, després
d’haver-nos separat d’ells, na- vegàrem i arribàrem directament a Cos, l’endemà a Rodes, i d’allà a Pàtara;
2 i havent trobat una nau que feia la travessia a Fenícia, hi vam embarcar i ens férem a la mar.
3 I quan arribàrem a les envistes de Xipre, la vam deixar a l’esquerra, vam navegar cap a Síria i abordàrem a Tir, perquè la nau hi havia de des- carregar la càrrega.
4 I hi vam trobar deixebles, i ens hi vam estar set dies; i ells deien a Pau per l’Esperit que no pugés a Jerusalem.
5 I quan vam completar els dies, vam sortir i marxàrem acompanyats per tots ells amb les seves mullers i  lls  ns a fora de la ciutat. I ens vam agenollar a la platja, i vam pregar.
6 I després d’acomiadar-nos els uns dels altres, vam pujar al vaixell, i ells se’n tornaren a casa seva.
20:35 Lc 14:12-14 21:8 Ft 6:5; 8:5, 26 21:10 Ft 11:28
1185


   1191   1192   1193   1194   1195