Page 1196 - Biblia Català TBS
P. 1196

Fets dels Apòstols 22, 23
el que estàs a punt de fer, perquè aquest home és un romà.
27 Llavors el tribú hi anà i li digué: Digues-me, tu ets romà? I ell digué: Sí.
28 I el tribú respongué: Jo vaig acon- seguir aquesta ciutadania amb un gran capital. I Pau digué: Doncs, jo ho sóc de naixement.
29 Llavors es van apartar d’ell im- mediatament els qui estaven a punt d’interrogar-lo; i el tribú també va tenir por quan va saber del cert que era romà, perquè l’havia lligat.
30 I l’endemà, volent saber del cert el motiu per què els jueus l’acusaven, el va deslligar de les cadenes, va manar que vinguessin els principals sacerdots i tot el seu sanedrí, i va baixar Pau i el posà enmig d’ells.
23I Pau va mirar  xament el sanedrí i digué: Germans, jo m’he comportat amb tota bona consciència davant Déu  ns al dia
d’avui.
2 I el gran sacerdot Ananies manà als qui eren vora d’ell que li pegues- sin a la boca.
3 Llavors Pau li digué: Déu et pe- garà a tu, paret emblanquinada! ¿I tu seus per jutjar-me segons la llei, i manes que em peguin en contra de la llei?
4 I els qui eren a la vora digueren: Insultes el gran sacerdot de Déu?
5 I Pau digué: No sabia, germans, que fos el gran sacerdot; perquè està escrit: No parlaràs malament d’un dirigent del teu poble.
6 I sabent que una part era de sadu- ceus i l’altra de fariseus, Pau exclamà enmig del sanedrí: Germans, jo sóc fariseu,  ll de fariseu; se’m jutja a causa de l’esperança i de la resurrec- ció dels morts.
7 I quan hagué dit això, es produí una dissensió entre fariseus i sadu- ceus, i la multitud es va dividir.
23:2 Jn 18:22 23:3 Mt 23:27 23:5 Ex 22:28 1188
8 Perquè els saduceus diuen que no hi ha resurrecció, ni cap àngel ni esperit, en canvi els fariseus a rmen ambdues coses.
9 I es produí una gran cridòria, i els escribes del partit dels fariseus es van aixecar discutint i dient: No trobem res de mal en aquest home; i si un esperit o un àngel li ha parlat, no lluitem contra Déu.
10 I com que hi havia un gran des- acord, el tribú va tenir por que no fessin Pau a trossos, i va manar que la tropa baixés i el tragués d’enmig d’ells, i que el duguessin a la fortalesa.
11 I l’endemà a la nit, el Senyor se li va aparèixer i li digué: Coratge, Pau! Perquè tal com has donat testimoni de les meves coses a Jerusalem, així també et caldrà donar testimoni a Roma.
I quan fou de dia, alguns dels
12
jueus van fer un complot i es van conjurar sota maledicció, dient que no menjarien ni beurien  ns que haguessin matat Pau.
13 I els qui havien fet aquesta conju- ració eren més de quaranta.
14 I van anar als principals sacerdots i als ancians, i digueren: Nosaltres ens hem conjurat sota maledicció a no tastar res  ns que hàgim matat Pau;
15 ara doncs, vosaltres amb el sane- drí, aviseu el tribú que demà us el baixi davant vostre, com per haver d’examinar més acuradament el seu cas, i nosaltres estarem preparats per matar-lo abans que arribi.
16 Però el  ll de la germana de Pau va sentir parlar de l’emboscada, i vingué, entrà a la fortalesa, i ho va contar a Pau.
17 I Pau va cridar un dels centurions i digué: Porta aquest jove al tribú, perquè li ha de comunicar una cosa. 18 Llavors el va agafar, el portà al tribú i digué: El presoner Pau m’ha
23:6 Ft 26:5; Rm 11:1; Fl 3:5 23:8 Mt 22:23


   1194   1195   1196   1197   1198