Page 120 - Biblia Català TBS
P. 120

Èxode 40
Hi entraràs també el lampadari, i encendràs les seves llànties.
5 I posaràs l’altar d’or per a l’encens davant de l’arca del testimoni, i posaràs la cortina a l’entrada del tabernacle.
6 I posaràs l’altar dels holocaustos davant l’entrada del tabernacle, de la tenda de la reunió.
7 I posaràs la conca entre la tenda de la reunió i l’altar, i hi  caràs aigua.
8 I posaràs l’atri al voltant, i posaràs la cortina a la porta de l’atri.
9 I prendràs l’oli de la unció i ungi- ràs el tabernacle i tot el que hi ha en ell, i el santi caràs amb tots els seus objectes, i serà sant.
10 I ungiràs l’altar dels holocaustos i tots els seus utensilis, i santi caràs l’altar, i l’altar serà molt sant.
11 I ungiràs la conca i la seva base, i la santi caràs.
12 I faràs atansar Aaron i els seus  lls a l’entrada de la tenda de la reunió, i els rentaràs amb aigua.
13 I faràs posar els vestits sants a Aaron, i l’ungiràs i el santi caràs perquè em sigui sacerdot.
14 I faràs atansar els seus  lls i els vestiràs les túniques,
15 i els ungiràs tal com hauràs ungit el seu pare, perquè em serveixin com a sacerdots. I la seva unció serà per a ells un sacerdoci perpetu, per les seves generacions.
16 I Moisès ho féu d’acord a tot el que Jahveh li havia manat, així ho féu.
17 I s’esdevingué el primer mes del segon any, el dia primer del mes, que fou alçat el tabernacle.
18 I Moisès féu alçar el tabernacle, i posà els seus sòcols, i posà les seves posts, i posà els seus travessers, i alçà les seves columnes.
19 I estengué la tenda damunt del tabernacle, i hi col·locà la coberta de la tenda, a la part del damunt, tal com Jahveh havia manat a Moisès.
20 I prengué el testimoni i el posà dins l’arca. I posà les barres a l’arca i posà el propiciatori damunt l’ar- ca.
21 I entrà l’arca dins del tabernacle, i col·locà el vel cobertor i cobrí l’arca del testimoni, tal com Jahveh havia manat a Moisès.
22 I posà la taula dins la tenda de la reunió, al costat nord del tabernacle, a la part de fora del vel.
23 I posà els pans en ordre al damunt, davant Jahveh, tal com Jahveh havia manat a Moisès.
24 I posà el lampadari dins la tenda de la reunió enfront de la taula, a la banda sud del tabernacle.
25 I encengué les llànties davant Jahveh, tal com Jahveh havia manat a Moisès.
26 I col·locà l’altar d’or dins la tenda de la reunió, davant del vel,
27 i féu cremar encens perfumat al damunt, tal com Jahveh havia manat a Moisès.
28 I col·locà la cortina a l’entrada del tabernacle.
29 I col·locà l’altar de l’holocaust a l’entrada del tabernacle de la tenda de la reunió, i oferí l’holocaust i el present sobre ell, tal com Jahveh havia manat a Moisès.
30 I col·locà la conca entre la tenda de la reunió i l’altar, i hi posà aigua per rentar-se.
31 I Moisès i Aaron i els seus  lls s’hi rentaven les mans i els peus;
32 en entrar a la tenda de la reunió i en atansar-se a l’altar, es renta- ven, tal com Jahveh havia manat a Moisès.
33 I alçà l’atri al voltant del taber- nacle i de l’altar, i posà la cortina de la porta de l’atri. I Moisès completà l’obra.
112


   118   119   120   121   122