Page 1200 - Biblia Català TBS
P. 1200

Fets dels Apòstols 26
26I Agripa digué a Pau: Se’t permet de parlar a favor teu. Llavors Pau va estendre la mà, i va
fer la seva defensa:
2 Em considero feliç, rei Agripa, d’haver de defensar-me avui de totes les coses de què m’acusen els jueus,
3 especialment perquè tu coneixes tots els costums i també totes les qüestions que hi ha entre els jueus, per això et demano que m’escoltis pacientment.
4 Així doncs, tots els jueus conei- xen la meva vida d’ençà de la meva joventut, que des del començament vaig passar entre la meva nació a Jerusalem.
5 Fa molt de temps que em conei- xen i saben, si en volen donar tes- timoni, que he viscut com a fariseu, conforme a la secta més estricta de la nostra religió.
6 I ara se m’està jutjant a causa de l’esperança en la promesa feta per Déu als nostres pares,
7 la qual les nostres dotze tribus es- peren aconseguir servint-lo nit i dia amb constància. A causa d’aquesta esperança, rei Agripa, m’acusen els jueus.
8 Per què considereu increïble que Déu ressusciti els morts?
9 No obstant això, jo em vaig pen- sar que calia fer moltes coses contra el Nom de Jesús el Natzarè.
10 I així ho vaig fer a Jerusalem: vaig  car a la presó molts dels sants, amb l’autoritat rebuda dels princi- pals sacerdots, i vaig donar el meu vot contra ells quan els mataven.
11 I sovint els castigava per totes les sinagogues i els intentava obligar a blasfemar; estava tremendament enfurit contra ells i els perseguia  ns a les ciutats estrangeres.
12 En això, i mentre anava a Damasc amb l’autoritat i comissió dels principals sacerdots,
13 al migdia vaig veure pel camí, oh rei, una llum que venia del cel, més brillant que el sol, que resplendia entorn meu i dels qui anaven amb mi.
14 I tots nosaltres vam caure a terra, i vaig escoltar una veu que em parlava en llengua hebraica: Saule, Saule, per què em persegueixes? T’és dur de reguitnar contra els agu- llons.
15 I jo vaig dir: Qui ets, Senyor? I ell digué: Jo sóc Jesús, el qui tu perse- gueixes.
16 Però alça’t, posa’t dret sobre els teus peus, perquè m’he aparegut a tu per designar-te ministre i testimoni de les coses que has vist, i de les coses per a les quals m’apareixeré a tu.
17 T’alliberaré del poble i dels gen- tils, als quals ara t’envio,
18 perquè els obris els ulls, a   que es converteixin de les tenebres a la llum, i de la potestat de Satanàs a Déu, perquè rebin la remissió dels pecats i l’herència entre els santi - cats per la fe en mi.
19 Per tant, rei Agripa, no vaig ser desobedient a la visió celestial,
20 sinó que vaig predicar primer als Damasc, i a Jerusalem, i per tota la regió de Judea, i als gentils, que es penedissin i es convertissin a Déu, fent obres dignes del pene- diment.
21 Per aquesta causa els jueus, des- prés d’haver-me agafat en el temple, em van intentar de matar.
22 És, doncs, per l’auxili de Déu que m’he mantingut  ns al dia d’avui donant testimoni a petits i a grans, i no he dit altra cosa que allò que els profetes i Moisès van dir que s’havia d’esdevenir:
23 que el Crist havia de patir, que ell havia de ser el primer de ressuscitar d’entre els morts, i que anunciaria la llum al poble i als gentils.
26:5 Ft 23:6; Fl 3:5 26:9-11 Ft 8:3; 9:1, 2 26:12 Ft 9:3-8 26:22 Lc 24:27 26:23 Is 42:6 1192


   1198   1199   1200   1201   1202